กระทรวงวิทย์จัดงานมหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค @จังหวัดแม่ฮ่องสอน วว. อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้ วทน. ยกระดับโอทอปในพื้นที่เป้าหมาย

02 Aug 2018
นายอภิชัย สมบูรณ์ปกรณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน "มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค" ซึ่งจัดโดยความร่วมมือของหน่วยงานเครือข่ายในสังกัด ได้แก่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดยมีเป้าหมายการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมฐานราก ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ประกอบการโอทอปในพื้นที่ 10 จังหวัดเป้าหมาย (ได้แก่ อำนาจเจริญ กาฬสินธุ์ บุรีรัมย์ นครพนม น่าน แม่ฮ่องสอน ตาก นราธิวาส ปัตตานี และชัยนาท)
กระทรวงวิทย์จัดงานมหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค @จังหวัดแม่ฮ่องสอน วว. อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้ วทน. ยกระดับโอทอปในพื้นที่เป้าหมาย

โอกาสนี้ ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน วว. พร้อมทั้งคณะนักวิจัย ได้ร่วมถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ให้แก่ผู้ประกอบการโอทอป ในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ ได้แก่ 1.การผลิตเครื่องดื่มข้าวผสมงาดำพร้อมดื่ม 2.การแปรรูปกระเทียมตัดแต่งในน้ำมัน 3.ความรู้เบื้องต้นในการออกแบบโลโก้และโครงสร้างบรรจุภัณฑ์อย่างง่าย 4.เตาอเนกประสงค์สารพัดประโยชน์เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 5.การใช้ Application เพื่อการวิเคราะห์ปุ๋ย ดินและการทดสอบปุ๋ยแบบง่าย 6.ความรู้เบื้องต้นในการผลิตปุ๋ยหมักและปุ๋ยน้ำ และ 7.การสื่อสารแบรนด์ผ่านบรรจุภัณฑ์ กฎหมายฉลากบรรจุภัณฑ์และการฝึกปฏิบัติออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนการผลิต สร้างรายได้ สร้างความเข้มแข็งและสร้างความยั่งยืนให้กับผู้ประกอบการโอทอปในพื้นที่เป้าหมาย ในวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมต่างระดับ อาคารฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน