คณะศิลปศาสตร์ ม.ศรีปทุม มอบรางวัลนักเรียนเก่ง! ชนะประกวดสะกดคำภาษาอังกฤษระดับ มัธยมปลาย SPU Spelling Bee Competition 2019

21 Jan 2019
ร.ร.โพธิสารพิทยากร เก่งจริง! คว้ารางวัลชนะเลิศ แข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ SPU Spelling Bee Competition 2019 กิจกรรมแสดงทักษะความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ โดยมี ร.ร.ราชวินิต บางเขน คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จัดโดย คณะศิลปศาสตร์ ม.ศรีปทุม ร่วมกับ สถาบัน Andrew Biggs Academy
คณะศิลปศาสตร์ ม.ศรีปทุม มอบรางวัลนักเรียนเก่ง! ชนะประกวดสะกดคำภาษาอังกฤษระดับ มัธยมปลาย SPU Spelling Bee Competition 2019

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สถาบัน Andrew Biggs Academy เปิดเวทีส่งเสริมการแสดงทักษะความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ สำหรับน้องๆนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้วยการจัดประกวดแข่งขันการสะกดคำภาษาอังกฤษ ในกิจกรรมโครงการ SPU Spelling Bee Competition 2019 (High School) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีฯ และได้รับเกียรติจาก คุณแอนดรูว์ พีตรี บิ๊กส์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอนดรูว์ บิ๊กส์ จำกัด ร่วมถ่ายทอดความรู้และให้เกียรติเป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันฯในครั้งนี้ ณ Exhibition Hall Zone A ชั้น 1 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

โดยผลการแข่งขัน SPU Spelling Bee Competition 2019 ปรากฎว่า นายเมธานันต์ งามกิตติคุณ นักเรียนโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คว้ารางวัลชนะเลิศ รับรางวัลเงินทุนการศึกษา 5,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร และ นางสาวณัฎฐะนัน ภูพงศ์พยัคฆ์ นักเรียนโรงเรียนราชวินิต บางเขน คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รับเงินรางวัลทุนการศึกษา 3,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร และ นางสาวภัทรนันท์ วชิรเกยูร นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 รับเงินรางวัลทุนการศึกษา 2,000 บาทพร้อมเกียรติบัตรไปครอง

ดร.ไพบูลย์ สุขวิจิตร บาร์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ ม.ศรีปทุม ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า ในยุคโลกาภิวัตน์ทักษะภาษาต่างประเทศมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นสถานศึกษา โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยศรีปทุม จึงมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศ ของนักเรียน นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป เพื่อให้ก้าวเข้าสู่ระดับสากล โดยมุ่งมั่นในการเสริมสร้างความรู้ที่ทันสมัยเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านภาษาต่างประเทศ

นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ไม่เพียงให้คุณเรียนกับเจ้าของภาษาโดยตรง แต่คุณยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาด้วย เพื่อเข้าใจภาษาให้ลึกซึ้งถึงแก่นเสริมความแน่นด้านวิชาการด้วยการเรียนรู้รายวิชาเฉพาะด้านทางธุรกิจเพื่อการไปประกอบอาชีพต่างๆ ที่คณะศิลปศาสตร์พรั่งพร้อมด้วยอุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย และคณาจารย์ บุคลากรที่เป็นมืออาชีพ ที่พร้อมสร้างคุณให้เป็น "ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา" ตัวจริงเสียงจริง ซึ่งคณะศิลปศาสตร์ SPU เปิดทำการสอนใน 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ และสาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ

#มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SRIPATUM #SPU #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #ศิลปศาสตร์SPU

คณะศิลปศาสตร์ ม.ศรีปทุม มอบรางวัลนักเรียนเก่ง! ชนะประกวดสะกดคำภาษาอังกฤษระดับ มัธยมปลาย SPU Spelling Bee Competition 2019	คณะศิลปศาสตร์ ม.ศรีปทุม มอบรางวัลนักเรียนเก่ง! ชนะประกวดสะกดคำภาษาอังกฤษระดับ มัธยมปลาย SPU Spelling Bee Competition 2019