วธ.หนุนจัดงานประกาศรางวัลโทรทัศน์ทองคำ “วัฒนธรรมร่วมสมัย ร้อยใจคนทีวี”

28 Jan 2019
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับมูลนิธิจำนง รังสิกุล ชมรมส่งเสริมโทรทัศน์หน่วยงานของรัฐและเอกชน จัดงานพิธีประกาศผลรางวัลโทรทัศน์ทองคำ เพื่อประกาศเกียรติคุณผลงานคุณภาพของผู้ผลิตรายการและสถานีโทรทัศน์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ และสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เนื่องจากสื่อโทรทัศน์ เป็นเครื่องมือสำคัญที่มีบทบาทในการให้ความรู้ ทัศนคติและรูปแบบพฤติกรรมที่ดีงามต่อการดำเนินชีวิตของคนในสังคม ซึ่งรางวัลโทรทัศน์ทองคำ นับเป็นรางวัลเกียรติยศของบุคลากรและผู้ประกอบการโทรทัศน์ ซึ่งครั้งนี้เป็นการจัดงานครั้งที่ ๓๓ ประจำปี ๒๕๖๑ ภายใต้แนวคิด วัฒนธรรมร่วมสมัย ร้อยใจคนทีวี ที่นำเสนอรูปแบบและผลงานคุณภาพ สะท้อนถึงวัฒนธรรมอันดีงามของไทย จากการผลิตรายการอย่างสร้างสรรค์ ผ่านการถ่ายทอดความรู้สึก อารมณ์ และจิตนการ ของดารานักแสดงและผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์การประกาศผลรางวัลโทรทัศน์ทองคำในครั้งนี้ แบ่งเป็น ๘ สาขา ได้แก่ รายการข่าว กีฬา เด็กและสตรี ศิลปวัฒนธรรม ละคร ปกิณกะ พิธีกร และนักพากย์ ซึ่งผลงานทางโทรทัศน์ในแต่ละสาขา นับเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางโทรทัศน์ ให้ผลิตรายการที่มีคุณภาพ ทำให้ผู้รับชมได้รับสาระประโยชน์ และความเพลิดเพลิน รวมถึงสนับสนุนให้เกิดค่านิยมที่ดี มีความภาคภูมิใจ และสืบทอดความเป็นไทย โดยผลรางวัลโทรทัศน์ทองคำในครั้งนี้ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกและการตัดสินรางวัลจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการและนักสื่อสารมวลชน เพื่อเป็นกำลังใจแก่บุคลากรในสายงานโทรทัศน์และส่งเสริมให้มีการผลิตรายการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยจะประกาศผลรางวัลในวันเสาร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๑๗.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ที่หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
วธ.หนุนจัดงานประกาศรางวัลโทรทัศน์ทองคำ “วัฒนธรรมร่วมสมัย ร้อยใจคนทีวี”

สอบถามรายละเอียด สายด่วนวัฒนธรรม ๑๗๖๕

วธ.หนุนจัดงานประกาศรางวัลโทรทัศน์ทองคำ “วัฒนธรรมร่วมสมัย ร้อยใจคนทีวี” วธ.หนุนจัดงานประกาศรางวัลโทรทัศน์ทองคำ “วัฒนธรรมร่วมสมัย ร้อยใจคนทีวี” วธ.หนุนจัดงานประกาศรางวัลโทรทัศน์ทองคำ “วัฒนธรรมร่วมสมัย ร้อยใจคนทีวี”