ภาพข่าว: กองทุนเปิดทิสโก้ ESG มอบให้สังคม

17 Jan 2019
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด มอบค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน TISESG วงเงินรวม 1,902,673.79 บาท ให้กับ 2 หน่วยงานที่ทำประโยชน์ให้กับสังคม ได้แก่ มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล และสถาบันไทยพัฒน์ ณ อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ โดยสถาบันไทยพัฒน์จะส่งมอบเงินดังกล่าวให้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ต่อไป ทั้งนี้ นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน TISESG บลจ.ทิสโก้ได้สนับสนุนเงินทุนจากการบริหารจัดการกองทุนให้กับหน่วยงานที่ทำประโยชน์ให้กับสังคมไปแล้ว 4 ครั้ง
ภาพข่าว: กองทุนเปิดทิสโก้ ESG มอบให้สังคม

บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)

นายสาห์รัช ชัฎสุวรรณ ผู้อำนวยการสายการตลาด บลจ.ทิสโก้

นายธีรนาถ รุจิเมธาภาส กรรมการอำนวยการ บลจ.ทิสโก้

นายวรณัฐ เพียรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์

นายธรรมนิตย์ เบญจาภิบาล ผู้จัดการมูลนิธิทิสโก้

นายไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกำกับดูแลกิจการ บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป

นางสาวภาวิณี องค์วาสิฏฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.ทิสโก้