โรงพยาบาลเทพธารินทร์รับรางวัลกิจกรรมป้องกันเบาหวาน

05 Mar 2019
โรงพยาบาลเทพธารินทร์ คว้ารางวัลการประกวดโครงการจัดกิจกรรมป้องกันเบาหวาน เนื่องในวันเบาหวานโลก ประจำปี 2561- 2562 จัดโดยสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โรงพยาบาลเทพธารินทร์รับรางวัลกิจกรรมป้องกันเบาหวาน

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 ผู้แทนจากโรงพยาบาลเทพธารินทร์ นำโดยคุณหรรษมน ประสาทแก้ว ผู้จัดการศูนย์เบาหวานและไทรอยด์ คุณอติกานต์ หกเหลี่ยม ผู้จัดการฝ่ายไลฟ์สไตล์และการเรียนรู้สุขภาพ ได้เข้ารับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวดโครงการจัดกิจกรรมป้องกันเบาหวาน (ประเภท โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาลเอกชน) เนื่องในวันเบาหวานโลก ประจำปี 2561- 2562 โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงวรรณี นิธิยานันท์ นายกสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯเป็นประธานมอบรางวัลดังกล่าว จัดขึ้น ณ โรงแรมอโนมา ราชดำริ กรุงเทพฯ

การเข้าร่วมประกวดกิจกรรมป้องกันเบาหวานในครั้งนี้ สอดคล้องตามเจตนารมณ์และแนวทางการดำเนินงานของโรงพยาบาลเทพธารินทร์ กล่าวคือ การส่งเสริมให้ผู้เป็นเบาหวานดูแลตนเองได้ รักษาเบาหวานด้วยการให้ความรู้ เน้นให้ผู้เป็นเบาหวานเข้าใจในโรค รู้จักการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตในการดูแลตนเอง นอกจากนี้โรงพยาบาลเทพธารินทร์ยังได้ขยายขอบข่ายการทำงาน บูรณาการสู่การป้องกันเบาหวาน คัดกรอง ลดความเสี่ยงการเกิดเบาหวาน และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยง เพื่อเป็นเกราะป้องกันเบาหวานต่อไป