ภาพข่าว: สจล. เปิดหลักสูตรปั้นเชฟนักวิทยาศาสตร์ สู่ครัวโลก

25 Feb 2019
ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) (ที่ 4 จากซ้าย) รศ.ดร.ประพันธ์ ปิ่นศิโรดม คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร สจล. (ที่ 3 จากซ้าย) และนายแอนดริว ฮันส์โรว ผู้จัดการฝ่ายการตลาด สถาบันการจัดการธุรกิจและโรงแรม ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ (ที่ 5 จากซ้าย) เปิดตัวหลักสูตรเชฟนักวิทยาศาสตร์นานาชาติ หลักสูตรแรกของประเทศไทยในการผลิตเชฟนักวิทยาศาสตร์จากผสมผสานศาสตร์ด้านโภชนาการกับศิลปะการปรุงอาหารพร้อมศาสตร์การจัดบริการทางอาหาร เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารรูปแบบใหม่และเพื่อตอบโจทย์เทรนด์ผู้บริโภค โดยผู้ศึกษาจะได้ รับ 3 ปริญญาจากไทย สวิสเซอร์แลนด์ และอังกฤษ เมื่อเร็วๆ นี้ ณ สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ
ภาพข่าว: สจล. เปิดหลักสูตรปั้นเชฟนักวิทยาศาสตร์ สู่ครัวโลก

คำบรรยายภาพจากซ้าย

1. ผศ.จิราภรณ์ สิริสัณห์ รองคณบดีวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

2. ดร.สุพัตรา กาญจนประทุม ประธานหลักสูตรเชฟนักวิทยาศาสตร์นานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

3. รศ.ดร.ประพันธ์ ปิ่นศิโรดม คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

4. ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

5.นายแอนดริว ฮันส์โรว ผู้จัดการฝ่ายการตลาด สถาบันการจัดการธุรกิจและโรงแรม ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

6.นางสาวแคทเทอรีน กาเบียร์ล ทอมป์สัน เชฟผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพ

7.ดร.สุพีรยา อาษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเชฟนักวิทยาศาสตร์นานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)