ภาพข่าว: TTA สร้าง HERO เยาวชนรุ่นใหม่ กล้าทำดี

08 Nov 2018
คณะผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA จัดกิจกรรมโครงการ "กล้าทำดี ยุติการรังแก" ให้แก่นักเรียน โรงเรียนวัดธาตุทอง (เรือนเขียวสะอาด) เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนรุ่นใหม่เห็นคุณค่าในตัวเอง เข้าใจความแตกต่าง กล้าที่จะนำพลังในตัวเองไปทำประโยชน์ต่อส่วนรวม ไม่รังแกกัน ไม่ข้องเกี่ยวกับความรุนแรง และเป็นเยาวชน HERO รุ่นใหม่ ที่เก่งและดี มีคุณภาพของสังคมไทย พร้อมกันนี้ TTA ได้แนะนำ Facebook StopBullyinTH ให้คุณครู และผู้ปกครองที่สนใจติดตามวิธีการเลี้ยงดูลูกในยุคดิจิตอลอีกด้วย
ภาพข่าว: TTA สร้าง HERO เยาวชนรุ่นใหม่ กล้าทำดี