ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ เร่งแก้ยาง

14 Nov 2018
นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หารือร่วมกับ 4 บริษัทเอกชนผู้ส่งออกยางรายใหญ่ของประเทศ ได้แก่ บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) และบริษัท เซาท์แลนด์ รับเบอร์ จำกัด ณ ห้องประชุม 124 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อหาแนวทางและมาตรการ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาราคายางพารา ก่อนนำเสนอในที่ประชุมครม. ต่อไป
ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ เร่งแก้ยาง