ภาพข่าว: ทำประโยชน์เพื่อสังคม

13 Dec 2018
นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ประธานนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่20 เป็นตัวแทนมอบเงินจำนวน 300,000 บาท ให้กับโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สำหรับนำไปเป็นทุนในการจัดกิจกรรมสร้างอาชีพเพื่อก่อให้เกิดรายได้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนและอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ณ โรงเรียนศรัสวัสดิ์พิทยาคม จ.กาญจนบุรี
ภาพข่าว: ทำประโยชน์เพื่อสังคม