ภาพข่าว: กรมป่าไม้-ซีพีเอฟร่วมเติมความรู้การฟื้นฟูป่าให้นศ.สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

12 Jul 2019
นายสุธี สมุทระประภูต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หน่วยงานความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ นายถนอมพงษ์ สังข์ธูป หัวหน้าโครงการฟื้นฟูสภาพป่าไม้เขาพระยาเดินธง และคณะทำงานซีพีเอฟรักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง ร่วมให้ข้อมูลแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และคณาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ลงพื้นที่ภาคสนามเรียนรู้การฟื้นฟูป่าในโครงการ "ซีพีเอฟรักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง " ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการนำรูปแบบการปลูกป่า 4 รูปแบบมาใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อเพิ่มอัตราการรอดตายของต้นไม้ และร่วมกิจกรรมเดินป่า ฝึกการดำรงชีพในป่า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชาความรับผิดชอบต่อสังคมและฟาร์มสีเขียว ที่เขาพระยาเดินธง ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
ภาพข่าว: กรมป่าไม้-ซีพีเอฟร่วมเติมความรู้การฟื้นฟูป่าให้นศ.สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

โครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูป่าที่เขาพระยาเดินธง 5,971ไร่ โดยพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการฟื้นฟูจนกลับมามีความอุดมสมบูรณ์ จะช่วยเพิ่มพื้นที่ต้นน้ำลำธารให้กับลุ่มน้ำป่าสัก ช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากชั้นบรรยากาศ โดยการกักเก็บไว้ในต้นไม้ อินทรียวัตถุและในดิน เป็นแหล่งท่องเที่ยว และยังเป็นแหล่งศึกษา-เรียนรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟูสภาพป่าไม้ให้กับเยาวชนและประชาชน ซึ่งโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกรมป่าไม้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) และ ซีพีเอฟ ./