ภาพข่าว: VGI จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 อนุมัติจ่ายปันผลไม่เกิน 554.72 ล้านบาท พร้อมเปลี่ยนชื่อบริษัทตอกย้ำวิสัยทัศน์ผู้นำโซลูชั่นแห่งอนาคต

10 Jul 2019
บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับงวด 6 เดือนหลัง สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.054 บาท คิดเป็นเงินเป็นจำนวนไม่เกิน 554.72 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 และมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 428,058,285 หุ้น จากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และเพื่อให้บริษัทฯ มีพันธกิจที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ "ผู้นำโซลูชั่นแห่งอนาคต (Pioneering Solutions for Tomorrow)" จึงเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น "บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ VGI Public Company Limited ทั้งนี้ จะยังคงใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในนาม "VGI" ดังเดิม
ภาพข่าว: VGI จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 อนุมัติจ่ายปันผลไม่เกิน 554.72 ล้านบาท พร้อมเปลี่ยนชื่อบริษัทตอกย้ำวิสัยทัศน์ผู้นำโซลูชั่นแห่งอนาคต