พีบีไอซี มธ. ผนึก โซแอส ลอนดอน เปิดหลักสูตร 2 ปริญญา ไทยศึกษา เรียนครอบคลุมไทย เซาท์อีสท์เอเชีย จากผู้เชี่ยวชาญชั้นนำของโลก

01 Jul 2019
มธ. เปิดความร่วมมือครั้งแรกของสถาบันการศึกษาไทย กับ 'โซแอส' แห่งมหาวิทยาลัยลอนดอน อังกฤษ คอลเลจด้านสังคมศาสตร์ระดับโลกที่เด็กไทยใฝ่ฝัน พร้อมเตรียมส่งนักศึกษารุ่นแรก ปีการศึกษา 62
พีบีไอซี มธ. ผนึก โซแอส ลอนดอน เปิดหลักสูตร 2 ปริญญา ไทยศึกษา เรียนครอบคลุมไทย เซาท์อีสท์เอเชีย จากผู้เชี่ยวชาญชั้นนำของโลก

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ (Pridi Banomyong International College: PBIC) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จับมือ โซแอส (School of Oriental and African Studies, SOAS) มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ว่าด้วยการเปิดหลักสูตรสองปริญญา (Double Degree) ที่ผู้เรียนจะได้ศึกษาทั้งสองหลักสูตร และได้รับสองปริญญา คือ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และหลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยลอนดอน พร้อมเตรียมส่งนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 ไปศึกษาเป็นรุ่นแรก โดยการลงนามความร่วมมือนี้ ถือเป็นความร่วมมือที่เกิดขึ้นเป็นที่แรกและที่เดียวในประเทศไทย สำหรับนักศึกษาหลักสูตรไทยศึกษา พีบีไอซี มธ. โดยเฉพาะ การลงนามความร่วมมือดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ที่มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ สามารถติดตามรายละเอียดหลักสูตรสองปริญญาได้ที่ www.pbic.tu.ac.th หมายเลขโทรศัพท์ 0-2613-3720 หรือ facebook.com/PBIC.TUผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิธินันท์ วิศเวศวร คณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า พีบีไอซี มธ. ได้พัฒนาหลักสูตรสองปริญญา (Double Degree) ร่วมกับโซแอส (School of Oriental and African Studies, SOAS) มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ คอลเลจด้านสังคมศาสตร์ระดับโลก

ที่มีชื่อเสียงยาวนานกว่า 100 ปี สำหรับนักศึกษาหลักสูตรไทยศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศไทย ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม แห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในบริบทที่เป็นสากลมากยิ่งขึ้น ผ่านการเรียนการสอนหลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ที่โซแอส มหาวิทยาลัยลอนดอน ซึ่งมีชื่อเสียงด้านการเรียนแบบอาณาบริเวณศึกษา (Area Studies) โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์หลักสูตรดังกล่าว จะได้รับปริญญาตรีสองใบ จากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านสังคมศาสตร์ระดับต้นจากประเทศไทย และประเทศอังกฤษ โดยความร่วมมือดังกล่าวจะเริ่มขึ้นตั้งแต่ ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป

ผศ. ดร. นิธินันท์ กล่าวเพิ่มว่า นักศึกษาหลักสูตรไทยศึกษา พีบีไอซี มธ. ที่สำเร็จการศึกษาในชั้นปีที่ 2 ตามเกณฑ์หลักสูตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS 6.0 ขึ้นไป จะมีโอกาสศึกษาต่อในชั้นปีที่ 3 และ 4 ที่โซแอส มหาวิทยาลัยลอนดอน โดยเมื่อสำเร็จการศึกษาตามเงื่อนไขของทั้งสองมหาวิทยาลัย จะได้รับปริญญาตรีสองใบ คือ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยลอนดอน ถือเป็นโอกาสที่มากกว่า สำหรับนักศึกษาที่จะได้เรียนในหลักสูตรที่เข้มข้น เจาะลึก อาณาบริเวณศึกษาทั้งไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้งได้รับปริญญาจากทั้งสองมหาวิทยาลัย ภายในเวลา 4 ปี

"ความร่วมมือดังกล่าว เป็นการยกระดับความร่วมมือการศึกษาระดับอุดมศึกษาประเทศไทยอีกขั้น ผู้เรียนจะได้รับประโยชน์อย่างยิ่ง จากการเปิดโลกทัศน์ในการศึกษาประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียทั้งจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจากมหาวิทยาลัยระดับโลก อย่างมหาวิทยาลัยลอนดอน ภายใต้ความร่วมมือนี้ ถือเป็นโอกาสของนักศึกษาหลักสูตรไทยศึกษา พีบีไอซี มธ. ที่สำเร็จการศึกษาชั้นปีที่ 2 ตามเกณฑ์ จะมีโอกาสศึกษาที่โซแอส มหาวิทยาลัยลอนดอน อีก 2 ปี พร้อมได้รับปริญญาถึงสองใบ ถือเป็นความร่วมมือด้านการเรียนแบบอาณาบริเวณศึกษา หลักสูตรสองปริญญา ที่เกิดขึ้นครั้งแรก และเป็นที่เดียวในประเทศไทย พร้อมเตรียมส่งนักศึกษารุ่นแรก ปีการศึกษา 2562"

พีบีไอซี มธ. ยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีความเป็นสากล เพื่อรองรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากโซแอส มหาวิทยาลัยลอนดอน ที่จะเดินทางมาศึกษาในหลักสูตรไทยศึกษา พีบีไอซี มธ. เป็นเวลา 2 ปี เช่นเดียวกัน ถือเป็นโอกาสอันดีในการยกระดับการศึกษาไทย ผ่านการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม สอดคล้องกับความพยายามปรับตัวไปสู่

ความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งนี้ หลักสูตรไทยศึกษา มุ่งเน้นการเรียนรู้เกี่ยวกับบริบทของประเทศไทยอย่างรอบด้าน ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ในการเรียนการสอนรูปแบบนานาชาติ และบรรยากาศการเรียนรู้ ที่เน้นการวิเคราะห์ วิพากษ์ รวมทั้งเสนอความคิดเห็นใหม่ๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิดแบบเป็นสากล และพร้อมที่จะเรียนรู้ร่วมกับนักศึกษาจากทั่วโลก ผศ. ดร. นิธินันท์ กล่าวทิ้งท้าย

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.pbic.tu.ac.th หมายเลขโทรศัพท์ 0-2613-3720 หรือ facebook.com/PBIC.TU

พีบีไอซี มธ. ผนึก โซแอส ลอนดอน เปิดหลักสูตร 2 ปริญญา ไทยศึกษา เรียนครอบคลุมไทย เซาท์อีสท์เอเชีย จากผู้เชี่ยวชาญชั้นนำของโลก พีบีไอซี มธ. ผนึก โซแอส ลอนดอน เปิดหลักสูตร 2 ปริญญา ไทยศึกษา เรียนครอบคลุมไทย เซาท์อีสท์เอเชีย จากผู้เชี่ยวชาญชั้นนำของโลก