เลขาธิการ ส.ป.ก. เป็นประธานเปิดการอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย รุ่นที่ 2/2561“ เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” ครั้งที่ 10

21 Jun 2019
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยมี วิทยากรจาก หลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรประจำ" รุ่นที่ 2/2561 "เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์" ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 10 นำโดย นายรัตนะ สวามีชัย รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ร่วมกับทีมวิทยากร หลักสูตร จิตอาสา ๙๐๔ นายวีระพงษ์ พลธิรักษา ผู้ตรวจราชการกรม (เขต 4,5,6,7 เขตปฏิรูปที่ดิน ภาคใต้ 16 จังหวัด) นางสาววรรณพร ดอกจำปา ผู้ตรวจราชการกรม (เขต 15 ,16,17,18 เขตปฏิรูปที่ดิน ภาคเหนือ 17 จังหวัด) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จาก ส.ป.ก. (ซึ่งเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ รวม 74 ราย) และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุม 421 อาคารอเนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.) ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
เลขาธิการ ส.ป.ก. เป็นประธานเปิดการอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย รุ่นที่ 2/2561“ เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” ครั้งที่ 10 เลขาธิการ ส.ป.ก. เป็นประธานเปิดการอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย รุ่นที่ 2/2561“ เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” ครั้งที่ 10 เลขาธิการ ส.ป.ก. เป็นประธานเปิดการอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย รุ่นที่ 2/2561“ เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” ครั้งที่ 10 เลขาธิการ ส.ป.ก. เป็นประธานเปิดการอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย รุ่นที่ 2/2561“ เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” ครั้งที่ 10