ภาพข่าว: แพรนด้าฯ "ปัจฉิมนิเทศ" นศ.ทวิภาคี ต่อเนื่องเป็นปีที่ 19

02 Apr 2019
บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่ จัด "ปัจฉิมนิเทศ" ให้กับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) สาขา เครื่องประดับอัญมณี ในโครงการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ต่อเนื่องเป็นปีที่ 19 โดยร่วมกับกาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง และวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ และวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี สังกัดกรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ รับนักเรียนที่จบชั้น ม. 3 เพื่อเข้ามาศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณี คัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ และโรงเรียนขยายโอกาสอื่นๆ ทั่วประเทศ โดยคำนึงถึงการเปิดโอกาสให้แก่นักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนที่ขาดโอกาสเป็นสำคัญ ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 19 และในปีการศึกษา 2561 นี้มีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 51 คน
ภาพข่าว: แพรนด้าฯ "ปัจฉิมนิเทศ" นศ.ทวิภาคี ต่อเนื่องเป็นปีที่ 19