ภาพข่าว: ลงนามสนับสนุนการพัฒนาและการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีสำหรับยานยนต์สมัยใหม่

29 Mar 2019
ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) (ขวาสุด) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจการสนับสนุนการพัฒนาและการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีสำหรับยานยนต์สมัยใหม่ กับอีก 7 หน่วยงานพันธมิตร ประกอบด้วย สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กรมทางหลวง (ทล.) กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ผนึกกำลังส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาและประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคมทางบก ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี เดินหน้าเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งและจราจร ช่วยลดอุบัติเหตุ เพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน ลดมลภาวะจากการใช้งานยานพาหนะ เพิ่มประสิทธิภาพในการบำรุงรักษาทาง ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ของประเทศ ซึ่งเป็นหนึ่งในสิบอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) ที่รัฐบาลตั้งไว้
ภาพข่าว: ลงนามสนับสนุนการพัฒนาและการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีสำหรับยานยนต์สมัยใหม่