ทีเซลส์ ผลักดันเทคโนโลยีระดับห้องปฏิบัติการสู่การนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

29 Mar 2019
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ฝ่ายโปรแกรมบริหารเภสัชภัณฑ์และเซลล์บำบัด จัดงานสัมมนา The Future on Your Fingertip with Regenerative Medicine หัวข้อ "โอกาส ความหวัง และความท้าทายของการรักษาด้วย Regenerative Medicine" ขับเคลื่อนการใช้เซลล์ต้นกำเนิดของไทยด้วยเครือข่ายนักวิจัยเซลล์ต้นกำเนิด และการขึ้นทะเบียนเซลล์ต้นกำเนิดในประเทศไทย ณ ห้อง Pinwheel ชั้น 1 โรงแรมโฟร์พอยท์ บาย เชอราตัน กรุงเทพ สุขุมวิท 15 เมื่อเร็วๆ นี้
ทีเซลส์ ผลักดันเทคโนโลยีระดับห้องปฏิบัติการสู่การนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

ภายในงานได้จัดกิจกรรมประกวด โครงการ "Business Pitching: Stem Cell and Smart Regenerative Medicine" ได้รับสนใจจากอาจารย์ นักวิจัย หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยนำเสนอแนวคิดที่มุ่งเน้นในการนำเทคโนโลยีระดับห้องปฏิบัติการสู่การนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ต่อไป

ผลงานที่ชนะการประกวดโครงการ "Business Pitching: Stem Cell and Smart Regenerative Medicine"

รางวัลที่ 1

  • โครงการ "การบริการตรวจหายารักษามะเร็งที่จำเพาะต่อผู้ป่วยโดยใช้การเพาะเลี้ยงเซลล์ 3 มิติร่วมกับการตรวจพันธุกรรม" (Precision oncology service using 3D cell culture system and genomic studies) โดย ผศ.ดร.นพ.นิพัญจน์ อิศรเสนา ณ อยุธยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

รางวัลที่ 2

  • โครงการ "การผลิตสเต็มเซลล์จากเนื้อเยื่อไขมันและการพัฒนาการรักษาเพื่อใช้ในการฟื้นฟูสภาพเต้านมในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและเพิ่มขนาดเต้านมในการทำศัลยกรรมตกแต่ง" (Adipose-derived stem cell manufacturing and treatment development for breast reconstruction in breast cancer patients and breast augmentation in plastic surgery) โดย รศ.ดร.ณัฐวัฒน์ อ่อนลมูล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

รางวัลที่ 3

  • โครงการ "ไอเว็ท เพ็ทสเต็มเซลล์" (iVET Pet Stem Cell) โดย สัตวแพทย์หญิง วรางคณา พันธุ์วาณิช iVET animal hospital

รางวัลที่ 4

  • โครงการ "การพัฒนากระบวนการรักษาด้วยวิธีเซลล์และยีนบำบัดในประเทศไทย" (Establishment of a Medical Hub for Cell and Gene Therapy in Thailand) โดย ศ.นพ.สุรเดช หงส์อิง ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ทีเซลส์ ผลักดันเทคโนโลยีระดับห้องปฏิบัติการสู่การนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ทีเซลส์ ผลักดันเทคโนโลยีระดับห้องปฏิบัติการสู่การนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ทีเซลส์ ผลักดันเทคโนโลยีระดับห้องปฏิบัติการสู่การนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์