วว./บริษัทน้ำตาลมิตรผลฯ หารือแนวทางการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากอ้อยสู่เชิงพาณิชย์

29 Apr 2019
นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.อาภากร สุปัญญา รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม วว. พร้อมคณะ ร่วมหารือกับ นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการบริหารเครือมิตรผล และคณะ ถึงแนวทางการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากอ้อยสู่เชิงพาณิชย์ และความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการไทยคอสเมโทรเปีย (Thai cosmetopiea) โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากสมุนไพร หรือพืชอัตลักษณ์ (ฐานทรัพยากรชีวภาพ) ของท้องถิ่น ไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงในกลุ่มเครื่องสำอางและเวชสำอาง เพื่อนำเข้าสู่ตลาดภายใต้การรับรองคุณภาพและช่องทางเครือข่ายโครงการไทยคอสเมโทรเปีย อันจะสร้างคุณค่าและประโยชน์กลับคืนสู่ชุมชนท้องถิ่นในการยกระดับอาชีพ คุณภาพชีวิต และอนุรักษ์คุณค่าทรัพยากรของท้องถิ่น ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ณ ห้องควีนส์แลนด์ ชั้น 2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ บริษัทน้ำตาลมิตรผลฯ สำนักงานใหญ่
วว./บริษัทน้ำตาลมิตรผลฯ หารือแนวทางการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากอ้อยสู่เชิงพาณิชย์