ภาพข่าว: คุณซังโดลี เข้ารับประกาศนีบัตรร่วมต่อต้านการทุจริต

24 Oct 2019
คุณ ซัง โด ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เข้ามอบประกาศนียบัตร การต่ออายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) จาก คุณประสัณห์ เชื้อพาณิชกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดย บมจ. โมโน เทคโนโลยี มุ่งมั่นในแนวทางการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล โปร่งใส และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบมาโดยตลอด ณ โรงแรม ไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท เมื่อเร็วๆ นี้
ภาพข่าว: คุณซังโดลี เข้ารับประกาศนีบัตรร่วมต่อต้านการทุจริต