สพฉ.หารือแนวทางการพัฒนาการยกระดับ การให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินด้วยอากาศยาน

25 Oct 2019
วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี เรืออากาศเอกนายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และคณะได้เดินทางมาประชุมหารือแนวทางการพัฒนาการยกระดับการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินด้วยอากาศยาน ตามแผนยุทธศสตร์ชาติภายใต้ไทยแลนค์ ๔.๐ สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ประเด็นการปฏิรูประบบการแพทย์ฉุกเฉิน ๒๕๖๑ -๒๕๖๕ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติได้บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ในการพัฒนาการยกระดับการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินตัวยอากาศยาน ในเชตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(จันทบุรี ระยอง สระแก้ว และตราด) เพื่อให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินแก่ผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกล เช่น เกาะในทะเล หรือพื้นที่ป่าภูเขา ที่มีความยากลำบากในการคมนาคมทางบก อาจจะเสี่ยงต่อภาวะวิกฤติของผู้ป่วย จำเป็นต้องใช้อากาศยานหรือเฮลิคอปเตอร์ในการรับผู้ป่วย เยี่ยมชมศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการโรงพยาบาลพระปกเกล้า และสถานที่สำหรับการจอดอากาศยานโรงพยาบาลพระปกเกล้า พร้อมเดินทางเยี่ยมชมลานจอดเฮลิคอปเตอร์หมวดบิน ๔๑ ฝูงบินกองทัพเรือ ๓๑๔๑ ค่ายตากสิน ลานจอดเฮลิคอปเตอร์กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๑ ค่ายเจ้าพระยาบดินทรเดชา
สพฉ.หารือแนวทางการพัฒนาการยกระดับ การให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินด้วยอากาศยาน สพฉ.หารือแนวทางการพัฒนาการยกระดับ การให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินด้วยอากาศยาน สพฉ.หารือแนวทางการพัฒนาการยกระดับ การให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินด้วยอากาศยาน สพฉ.หารือแนวทางการพัฒนาการยกระดับ การให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินด้วยอากาศยาน