สนพ.สุรินทร์ จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศผู้รับการฝึกในหลักสูตร การฝึกเตรียมเข้าทำงาน (รุ่นที่ 1/2563)

11 Oct 2019
ในวันที่ 11 ตุลาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ ได้จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศผู้รับการฝึกในหลักสูตร การฝึกเตรียมเข้าทำงาน (รุ่นที่ 1/2563) ณ ห้องประชุม ( อาคารฝึกอบรม) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน แห่งที่ 1 ตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 20 คน ผู้สมัครเพื่อรับการฝึกอาชีพ จำนวน 60 คน โดยนางสาวมานัส ลาติวัลย์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้สมัครเพื่อรับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน เพื่อชี้แจ้ง กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการฝึก ข้อปฏิบัติต่าง ๆ การใช้อาคารสถานที่ต่าง ๆ และเป็นการแนะนำแนวทางในการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน การให้บริการและสวัสดิการต่าง ๆ การปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสม และเพื่อให้ผู้รับการฝึกได้รับข้อมูลพื้นฐานในการปฏิบัติตนในระหว่างการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน เป็นการช่วยให้เกิดความพร้อมอันเป็นรากฐานสำคัญที่จะเตรียมตัวเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ ๆ ทั้งในด้านการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ความเป็นอยู่ นอกจากนี้ยังเป็นการแนะนำผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในหน่วยฝึกให้ผู้รับการฝึกได้รู้จัก ได้คุ้นเคย และเกิดความรู้สึกเป็นกันเอง เป็นการสร้างสัมพันธภาพและมีทัศนคติที่ดีต่อคณะครูฝึก และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
สนพ.สุรินทร์ จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศผู้รับการฝึกในหลักสูตร การฝึกเตรียมเข้าทำงาน (รุ่นที่ 1/2563) สนพ.สุรินทร์ จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศผู้รับการฝึกในหลักสูตร การฝึกเตรียมเข้าทำงาน (รุ่นที่ 1/2563) สนพ.สุรินทร์ จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศผู้รับการฝึกในหลักสูตร การฝึกเตรียมเข้าทำงาน (รุ่นที่ 1/2563) สนพ.สุรินทร์ จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศผู้รับการฝึกในหลักสูตร การฝึกเตรียมเข้าทำงาน (รุ่นที่ 1/2563)
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit