ราชมงคลสกลนคร อบรมการกลั่นน้ำมันหอมระเหย รุ่น 2 พร้อมต่อยอดสู่สินค้าเพื่อการจำหน่ายเชิงพาณิชย์

11 Oct 2019
ดร.นำพน พิพัฒน์ไพบูลย์ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เปิดเผยว่า จากความสำเร็จของโรงกลั่นน้ำมันหอมระเหยต้นแบบ จึงได้รับความสนใจจากเครือข่ายต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนมากมาย และมีการติดต่อให้จัดการอบรมให้กับเกษตรกรจาก จังหวัดบึงกาฬและผู้ที่สนใจทั่วไปในช่วงเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา และภายหลังการอบรมเสร็จสิ้นลงแล้ว เราพบว่ามีการตอบรับที่ดีจากผู้อบรมและคนที่ติดตามกิจกรรมโรงงานกลั่นน้ำมันหอมระเหยเชิงพาณิชย์ต้นแบบ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ทั้งทางกลุ่มเฟสบุคโรงงานกลั่นน้ำมันหอมระเหยเชิงพาณิชย์ต้นแบบ มทร.อีสาน วข.สกลนคร และสื่อออนไลน์ต่างๆที่ได้เผยแพร่ออกไป โดยขอให้ราชมงคลสกลนคร จัดอบรมรุ่นที่ 2 เป็นหลักสูตร 2 วัน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน ที่ผ่านมา โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม จากบริษัท ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเกษตร ผู้นำชุมชน นักวิชาการ และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท จากทั่วประเทศ โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมรับการอบรมรุ่นที่ 2 จำนวน 35 คน โดยหัวข้อการอบรมประกอบไปด้วย ต้นน้ำของน้ำมันหอมระเหยคือ การให้ความรู้เชิงทฤษฏี ในเรื่องการปลูกพืชสมุนไพรให้ได้คุณภาพ วิธีการเก็บเกี่ยวให้ได้วัตถุดิบที่มีกลิ่นหอมที่สุดและได้คุณภาพดีที่สุด กลางน้ำของน้ำมันหอมระเหยคือวิธีการแปรรูปจากสมุนไพรให้เป็นน้ำมันหอมระเหยคุณภาพที่เป็นที่ต้องการของตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยเนื้อหาการอบรมจะครอบคลุมถึงการเลือกใช้เครื่องกลั่น และวิธีการกลั่นที่เหมาะสมกับสมุนไพรประเภทต่างๆ รวมถึงเทคนิคการกลั่นที่เหมาะสมกับพืชสมุนไพรแต่ละชนิดให้ได้ปริมาณน้ำมันหอมระเหยที่เหมาะสมและน้ำมันหอมระเหยที่มีกลิ่นหอมตามต้องการ สุดท้ายปลายน้ำของน้ำมันหอมระเหย คือการอบรมต่อยอดน้ำมันหอมระเหยสู่ผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อการจำหน่ายเชิงพาณิชย์ โดยการอบรมยกตัวอย่างและ work shop โดยการผลิต โลชั่น สบู่ก้อน และเกลือสปา จากน้ำมันหอมระเหยแท้จากการกลั่นน้ำมันหอมระเหยของโรงงานกลั่นน้ำมันหอมระเหยเชิงพาณิชย์ต้นแบบ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จากการอบรมทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงต้นทางของน้ำมันหอมระเหย การแปรรูปจากวัตถุดิบต้นทางให้กลายเป็นน้ำมันหอมระเหย และสุดท้ายจากน้ำมันหอมระเหยเป็นสินค้าที่สามารถจำหน่ายและเพิ่มมูลค่าและเป็นที่ต้องการของตลาดได้อย่างครบมิติ ทั้งภาคทฤษฏีและลงมือปฏิบัติจริง โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับน้ำมันหอมระเหยที่ได้ร่วมในการเตรียมวัตถุดิบในการกลั่น และผลิตภัณฑ์ที่ได้ลงมือทำเองกลับบ้านไปใช้กันทุกคน โดยบรรยากาศการอบรมเป็นไปอย่างสนุกสนานและเป็นกันเองอย่างมากตลอดระยะเวลาการอบรม
ราชมงคลสกลนคร อบรมการกลั่นน้ำมันหอมระเหย รุ่น 2 พร้อมต่อยอดสู่สินค้าเพื่อการจำหน่ายเชิงพาณิชย์

อย่างไรก็ตามธุรกิจน้ำมันหอมระเหยเป็นธุรกิจหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับกลุ่มชาวบ้าน ระดับครัวเรือนที่สามารถทำได้เอง เนื่องจากลงทุนไม่มาก วัตถุดิบปลูกง่ายโตไว แมลงศัตรูพืชไม่รบกวน อีกทั้งเมื่อนำมาแปรรูปเป็นน้ำมันหอมระเหยแล้ว จะได้น้ำมันหอมระเหยที่สามารถขายได้เลยทันทีหรือสามารถนำมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อขายผ่านสื่อออนไลน์ได้อีกด้วย ในส่วนของน้ำกลั่นหรือน้ำสกัดสมุนไพรต่างๆ ที่เป็นผลพลอยได้จากการกลั่นน้ำมันหอมระเหยยังสามารถขายได้อีกด้วยเช่นกัน จึงนับว่าเป็นธุรกิจที่น่าสนใจหากต่อยอดให้เกษตรหรือผู้ประกอบการได้เหมาะสมแล้วจะส่งผลให้เกิดรายได้กับเกษตรผู้ปลูกพืชสมุนไพรเป็นอย่างมาก และน้ำมันหอมระเหยยังเป็นที่ต้องการของตลาดภายในประเทศและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ถือว่าเป็นธุรกิจที่น่าจับตามองและน่าสนใจอย่างยิ่งในปัจจุบันและอนาคตต่อไป โดย มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จะมีการจัดอบรมอบรมการกลั่นน้ำมันหอมระเหยและการต่อยอดสู่สินค้าเพื่อการจำหน่ายเชิงพาณิชย์ รุ่นที่ 3 อีกในช่วงเดือน มกราคม พ.ศ.2563 หากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กรต่างๆ บุคคลทั่วไป และเกษตรกรท่านใดสนใจ สามารถติดต่อขอข้อมูลการจัดการอบรม รุ่นที่ 3 กำหนดการอบรม วันที่ 5-6 ธันวาคม 2562 ได้ที่ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร อ.พังโคน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 042-772285 ดร.นำพน กล่าวทิ้งท้าย

ราชมงคลสกลนคร อบรมการกลั่นน้ำมันหอมระเหย รุ่น 2 พร้อมต่อยอดสู่สินค้าเพื่อการจำหน่ายเชิงพาณิชย์ ราชมงคลสกลนคร อบรมการกลั่นน้ำมันหอมระเหย รุ่น 2 พร้อมต่อยอดสู่สินค้าเพื่อการจำหน่ายเชิงพาณิชย์ ราชมงคลสกลนคร อบรมการกลั่นน้ำมันหอมระเหย รุ่น 2 พร้อมต่อยอดสู่สินค้าเพื่อการจำหน่ายเชิงพาณิชย์