สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมกับมูลนิธิร่มฉัตร สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล และสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร จัดการแข่งขันอาชีวศึกษาเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

01 Oct 2019
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมกับมูลนิธิร่มฉัตร สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล และสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร จัดการแข่งขันอาชีวศึกษาเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ให้ความเมตตาร่วมในพิธีเปิด และนายณัฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธี ณ โรงละครสนามเสือป่า สำนักพระราชวัง
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมกับมูลนิธิร่มฉัตร สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล และสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร จัดการแข่งขันอาชีวศึกษาเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

นายณัฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่า โครงการการแข่งขันอาชีวศึกษา เพชรยอดมงกุฎเป็นโครงการที่มีส่วนช่วยเหลือประเทศชาติในการเสริมสร้างและส่งเสริมความรู้ความสามารถของนักเรียนและนักศึกษา ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลโดยใช้เทคโนโลยีมาผสมผสานในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ซึ่งจะต้องเริ่มจากการพัฒนาการศึกษาเป็นลำดับแรก ทางกระทรวงศึกษาธิการมีความยินดีและพร้อมที่จะให้การสนับสนุน โดยเฉพาะด้านอาชีวศึกษาที่กระทรวงฯ ให้ความสำคัญและเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศในอนาคต น้องๆที่ได้รับรางวัลจะเป็นแรงสำคัญในการพัฒนาประเทศ ขอให้ใช้รางวัลที่ได้รับเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานเพื่อประเทศชาติ

ด้าน รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รักษาอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา กล่าวว่าการจัดการแข่งขันอาชีวศึกษาเพชรยอดมงกุฎเป็นการจัดการแข่งขันครั้งแรกของระดับอาชีวศึกษา เพื่อส่งเสริม กระตุ้นความสนใจในการเรียนสายอาชีพ และเป็นเวทีสำหรับนักเรียนนักศึกษาสายอาชีพได้ประลองความรู้ความสามารถในสาขาอาชีพและความสามารถในการใช้ภาษาจีน ทั้งนี้สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ประธานมูลนิธิร่มฉัตรและประธานสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล ได้เมตตาเห็นความสำคัญของการศึกษาของเยาวชนในทุกระดับโดยให้การสนับสนุน ส่งเสริมผลักดันให้เกิดเวทีเพชรยอดมงกุฎในสาขาต่างๆ รวมถึงการแข่งขันอาชีวศึกษาเพชรยอดมงกุฎครั้งนี้ นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการส่งเสริมการศึกษาสายอาชีพ และสร้างแรงจูงใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนนักศึกษาให้มีการพัฒนาการเรียนการสอนสายอาชีพต่อไป

สำหรับการแข่งขันอาชีวศึกษาเพชรยอดมงกุฎมีนักเรียน นักศึกษาจากสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น จำนวน 1,120 คน จาก 49 สถาบันอาชีวศึกษา แบ่งเป็นระดับ ปวช.จำนวน 505 คน และระดับปวส. จำนวน 615 คน โดยผลการแข่งขันระดับ ปวช. รางวัลชนะเลิศเหรียญทองคำรับพระราชทานถ้วยรางวัลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมรับเกียรติบัตรชนะเลิศ ทุนการศึกษา 10,000 บาท โล่เกียรติยศโรงเรียน เกียรติบัตรครู เหรียญที่ระลึกครู และเกียรติบัตรผู้ปกครองจากสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ได้แก่ นายธีรสิทธิ์ ทัศนเปรมสิน จากวิทยาลัยเทคนิคมินบุรี กรุงเทพมหานคร ผลการแข่งขันระดับ ปวส.รางวัลชนะเลิศเหรียญทองคำ รับพระราชทานถ้วยรางวัลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมรับเกียรติบัตรชนะเลิศ ทุนการศึกษา 10,000 บาท โล่เกียรติยศโรงเรียน เกียรติบัตรครู เหรียญที่ระลึกครู และเกียรติบัตรผู้ปกครองจากสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ได้แก่ นางสาวธัญญญารัตน์ พลายสันเทียะ จากวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รางวัลการประกวดทำอาหารไทย ระดับ ปวช. พร้อมรับถ้วยรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรนักเรียน เกียรติบัตรครู เกียรติบัตรผู้ปกครอง ทุนการศึกษา 5,000 บาท จากสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม จังหวัดนครปฐม และรางวัลการประกวดทำอาหารนานาชาติ ระดับ ปวส. พร้อมรับถ้วยรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรนักเรียน เกียรติบัตรครู เกียรติบัตรผู้ปกครอง ทุนการศึกษา 5,000 บาท จากสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ได้แก่ ทีมวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ได้มีเมตตาให้โอวาทกล่าวปิดการแข่งขันว่า การแข่งขันอาชีวศึกษาเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 1/2562 ถือว่าประสบความสำเร็จ เป็นก้าวแรกที่สำคัญที่จะเดินไปสู่เส้นทางแห่งการร่วมมือระหว่างไทย-จีน ในการร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการศึกษา ให้ก้าวหน้าสู่เวทีโลก ขอชมเชยทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันอย่างดี เชื่อมั่นว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและผู้บริหารองค์กรฝ่ายจีนได้พบกัน ได้เห็นการทำงานที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะทำให้การพัฒนาอาชีวะของประเทศไทยเดินหน้าไปสู่เส้นทางสายไหมทางทะเล และโครงการ One Belt One Road ที่เป็นโครงการที่จะร่วมมือกัน ซึ่งเชื่อว่าทุกคนจะมองเห็นอนาคตที่ดีของอาชีวะที่จะสร้างบ้านเมือง สร้างความมั่งคั่ง มั่นคงให้แก่เยาวชนอันมีค่าของแผ่นดิน นักศึกษาและนักเรียนอาชีวะเพชรยอดมงกุฎทุกคนถือว่าเป็นเพชรเม็ดงามที่จะต้องถูกเจียระไนให้เป็นเพชรล้ำค่า เป็นเพชรยอดมงกุฎสืบต่อไปในภายภาคหน้า ขอให้มุ่งมั่นรักในการพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าสืบต่อไป

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมกับมูลนิธิร่มฉัตร สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล และสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร จัดการแข่งขันอาชีวศึกษาเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมกับมูลนิธิร่มฉัตร สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล และสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร จัดการแข่งขันอาชีวศึกษาเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี