“ไปรษณีย์ไทยจับมือเซ็นทรัลแล็บฯหนุนผู้ผลิตทั่วไทย จัดบริการส่งด่วนตัวอย่างส่งตรวจแบบครบวงจร”

04 Oct 2019
บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) มอบความไว้วางใจให้ไปรษณีย์ไทย จัดระบบส่งด่วนตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ พร้อมอำนวยความสะดวกส่งใบรับรองผลตรวจคุณภาพสินค้าถึงบ้าน เพื่อสนับสนุนการยกระดับมาตรฐานสินค้าชุมชนสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค
“ไปรษณีย์ไทยจับมือเซ็นทรัลแล็บฯหนุนผู้ผลิตทั่วไทย จัดบริการส่งด่วนตัวอย่างส่งตรวจแบบครบวงจร”

นางปทิดา ปานะนนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการตลาด บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดเผยว่า ด้วยบริการส่งด่วน EMS ในประเทศแบบธุรกิจตอบรับ และเครือข่ายที่ทำการไปรษณีย์ที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการในท้องถิ่น สามารถจัดส่งตัวอย่างสิ่งส่งตรวจของผลิตภัณฑ์ไปยังบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ Central Lab Thai ตามสาขาบริการต่าง ๆ ที่มีอยู่ 7 แห่งทั่วประเทศได้อย่างรวดเร็วปลอดภัย ทั้งจากผู้ประกอบการโดยตรง และระหว่างสาขา ตลอดจนการส่งกลับใบรับรองผลตรวจทางห้องปฏิบัติการไปยังเจ้าของผลิตภัณฑ์

"นับเป็นอีกก้าวหนึ่งในการร่วมสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย สร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยใช้ศักยภาพจากบริการด้านการขนส่ง รวมถึงการสนับสนุนด้านการตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์ ตลอดจนการจัดระบบขนส่งแบบเฉพาะเจาะจงสำหรับสิ่งของ หรือสินค้าที่มีลักษณะพิเศษ เช่น ยาและเวชภัณฑ์ ปลากัด ที่ให้ความมั่นใจในด้านคุณภาพและความปลอดภัย สามารถตรวจสอบสถานะจัดส่งได้ตลอด 24 ชั่วโมง"

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ Central Lab Thai กล่าวว่า สำหรับด้านผู้ประกอบการรายย่อย หรือเกษตรกรแปรรูป การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเป็นการสร้างมาตรฐานให้แก่ผลิตภัณฑ์ สร้างความเชื่อมั่นระหว่างผู้ประกอบการกับผู้บริโภค ถือเป็นการสนับสนุนส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างยอดขายให้เพิ่มขึ้น การร่วมมือกันระหว่างไปรษณีย์ไทยและห้องปฏิบัติการกลางครั้งนี้ ถือเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการสามารถส่งผลิตภัณฑ์เข้าตรวจสอบได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น

ส่วน พันโทนราวิทย์ เปาอินทร์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงทิศทางการดำเนินงานในข่วงครึ่งปีหลัง 2562 เซ็นทรัลแลบไทยได้ขยายความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐภาคเอกชน ให้การรับส่งตัวอย่างได้เร็วที่สุดเพื่อความพึงพอใจของลูกค้ามากที่สุด มีการเปิดศูนย์บริการรับตัวอย่างแห่งใหม่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นศูนย์ให้บริการลูกค้าในพื้นที่จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ทำหน้าที่ในการรวบรวมสินค้าตัวอย่างเพื่อนำส่งไปยังสาขาพื้นที่ และระหว่างสาขาตามวัตถุประสงค์การตรวจของสินค้า

"การร่วมมือกับไปรษณีย์ไทยครั้งนี้เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการจัดส่งสินค้าตัวอย่างเข้าส่งตรวจทดสอบทางห้องปฏิบัติการได้รวดเร็วขึ้น ด้วยการทำงานที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล และมีที่ทำการไปรษณีย์กว่า 1,200 สาขาทั่วประเทศ ครอบคลุมในทุกพื้นที่" ผู้ประกอบการที่สนใจส่งตัวอย่างสินค้าตรวจทางห้องปฏิบัติการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องปฏิบัติการกลางฯ โทร. 0 2940 6881-3 ต่อ 183 และส่งสิ่งส่งตรวจได้ที่ไปรษณีย์ทุกแห่ง

“ไปรษณีย์ไทยจับมือเซ็นทรัลแล็บฯหนุนผู้ผลิตทั่วไทย จัดบริการส่งด่วนตัวอย่างส่งตรวจแบบครบวงจร” “ไปรษณีย์ไทยจับมือเซ็นทรัลแล็บฯหนุนผู้ผลิตทั่วไทย จัดบริการส่งด่วนตัวอย่างส่งตรวจแบบครบวงจร” “ไปรษณีย์ไทยจับมือเซ็นทรัลแล็บฯหนุนผู้ผลิตทั่วไทย จัดบริการส่งด่วนตัวอย่างส่งตรวจแบบครบวงจร”