ภาพข่าว: กลุ่มความร่วมมือ TCM-CERT จัดโครงการฝึกซ้อมการรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ภาคตลาดทุน ปี 2562

21 Nov 2019
กลุ่มความร่วมมือ Thai Capital Market CERT (TCM-CERT) ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ จัดโครงการฝึกซ้อมการรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ภาคตลาดทุน(capital market cyber drill) ประจำปี 2562 ซี่งมีนายกำพล ศรธนะรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมฝึกซ้อม โดยการซ้อมในครั้งนี้เป็นไปตามแผนงาน TCM-CERT ที่ได้กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการตอบสนอง การตัดสินใจและการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ซึ่งเป็นการสร้างความเข้มแข็ง ความร่วมมือระหว่างองค์กร และช่วยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในตลาดทุนมีกระบวนการรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล ระหว่างวันที่ 19-20 พ.ย. 2562 ณ อาคารสำนักงาน ก.ล.ต.
ภาพข่าว: กลุ่มความร่วมมือ TCM-CERT จัดโครงการฝึกซ้อมการรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ภาคตลาดทุน ปี 2562