ภาพข่าว: กลุ่มเหล็กสหวิริยาจัดติวเข้มความรู้สู่มหาวิทยาลัย เยาวชนบางสะพานปี 3

29 Nov 2019
กลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมกับโรงเรียนบางสะพานวิทยา จัดโครงการกลุ่มเหล็กสหวิริยาเติมความฝัน ปันความรู้ ครั้งที่ 2/2562 (ปีที่ 3) สอนเพิ่มเติมความรู้ทางวิชาการ เตรียมความพร้อมสู่การทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test : GAT) และการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (Professional and Academic Aptitude Test : PAT) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จาก 4 โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอำเภอบางสะพานและอำเภอใกล้เคียง ได้แก่ โรงเรียนบางสะพานวิทยา โรงเรียนธนาคารออมสิน โรงเรียนชัยเกษมวิทยา และโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม จำนวน 297 คน โดยกำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนบางสะพานวิทยา
ภาพข่าว: กลุ่มเหล็กสหวิริยาจัดติวเข้มความรู้สู่มหาวิทยาลัย เยาวชนบางสะพานปี 3