ภาพข่าว: ศศินทร์ รับมอบเงินสนับสนุนโครงการวิจัย

28 Nov 2019
คุณพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานกรรมการบริหาร บริษัท อีโนเว รับเบอร์ ประเทศไทย จำกัด มหาชน พร้อมด้วยคุณคณิน เหล่าจินดา นิสิต MBA 2018 มอบเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สำหรับสถาบันฯ โดยมีศาสตราจารย์ ดร. เอียน เฟนวิค ผู้อำนวยการ และคุณสุภาพร จันทร์จำเริญ รองผู้อำนวยการ พร้อมคณาจารย์ Sasin School of Management (สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) รับมอบเงินสนับสนุนดังกล่าว ณ ศศินทร์
ภาพข่าว: ศศินทร์ รับมอบเงินสนับสนุนโครงการวิจัย