ภาพข่าว: รพ.ลานนา ร่วมกับ รพ.ขอนแก่นราม แลกเปลี่ยน ความรู้ด้านงานสื่อสาร การตลาด และประชาสัมพันธ์

12 Nov 2019
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ... โรงพยาบาลขอนแก่นราม โดยคุณศุภฤกษ์ กิตติพงษ์หรรษา ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และ คุณภัณภร ภวิจิตรกุล ผู้จัดการแผนกมีเดียโปรดักชั่น และเจ้าหน้าที่ผลิตสื่อ รพ.ขอนแก่นราม ให้การต้อนรับคุณจิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา ในโอกาสที่ได้มาศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านงานสื่อสารประชาสัมพันธ์ และงานด้านมีเดียของ โรงพยาบาลขอนแก่นราม เพื่อเพิ่มศักยภาพ และพัฒนาการทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ในกลุ่มของเครือข่ายโรงพยาบาลรามคำแหง
ภาพข่าว: รพ.ลานนา ร่วมกับ รพ.ขอนแก่นราม แลกเปลี่ยน ความรู้ด้านงานสื่อสาร การตลาด และประชาสัมพันธ์