ขอเชิญร่วมงาน ประมงรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ครั้งที่ 9 “สายธารแห่งพระบารมี 9 สู่วิถีประมงไทย”

01 Nov 2019
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ร่วมกับ กรมประมง ขอเชิญร่วมงาน "ประมงรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ครั้งที่ 9" ภายใต้แนวคิด "สายธารแห่งพระบารมี 9 สู่วิถีประมงไทย เนื่องด้วยวันที่ 7 พฤศจิกายนของทุกปี ถือเป็นวันรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จทรงปล่อยพันธุ์ปลาจากบ่อส่วนพระองค์ ลงในบ่อเลี้ยงของแผนกทดลองและเพาะเลี้ยง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร และพระราชทานพันธุ์ปลาให้ข้าราชการและเกษตรกร นำไปเลี้ยงเพื่อแพร่ขยายพันธุ์ ซึ่งถือเป็นพระราชดำริเริ่มแรกในการเลี้ยงปลาเพื่อเป็นอาหารของประชาชน ทั้งนี้เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่องานด้านการประมง จึงจัดงานประมงรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้ภายในงานแบ่งกิจกรรมออกเป็น 4 โซนใหญ่ดังนี้
ขอเชิญร่วมงาน ประมงรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ครั้งที่ 9 “สายธารแห่งพระบารมี 9 สู่วิถีประมงไทย”

โซนที่ 1 นิทรรศการด้านการประมง :จัดแสดงนิทรรศการโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อาทิ จำลองป่าชายเลน ระบบนิเวศและกิจรรมภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หนึ่งในโครงการพระราชดำริ พร้อมรวบรวมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ล้วนตราตรึงอยู่ในความทรงจำของประชาชนชาวไทยตราบนิจนิรันดร์

โซนที่ 2 นิทรรศการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ : จัดแสดงพระบรมฉายาลักษณ์ และพันธุ์ปลาพระราชทาน 4 ชนิด ได้แก่ ปลาหมอเทศ ปลานิล ปลานวลจันทร์ทะเล และปลากระโห้ พร้อมถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นมาและความสำคัญของปลาทั้ง 4 ชนิด นอกจากนี้ยังมีปลาในโครงการพระราชดำริจัดแสดง

โซนที่ 3 นิทรรศการโครงการเกษตรอทิตยาทร : จัดแสดงนิทรรศการโครงการเกษตรอทิตยาทร โครงการในพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ถ่ายทอดความรู้วิชาการทางการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งยังส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้จากอาชีพหลักและอาชีพเสริมโดยภายในนิทรรศการมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ร้านค้าของโครงการฯ

โซนที่ 4 ตลาดส่งเสริมผลิตภัณฑ์ประมง : เปิดโอกาสให้เกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเกษตรกรด้านการประมงสามารถนำผลิตภัณฑ์ด้านการประมงมาจำหน่ายภายในงานเพื่อส่งเสริมการตลาดให้แก่เกษตรกร

โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 10 พฤศจิกายน 2562 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เวสต์เกต

ขอเชิญร่วมงาน ประมงรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ครั้งที่ 9 “สายธารแห่งพระบารมี 9 สู่วิถีประมงไทย” ขอเชิญร่วมงาน ประมงรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ครั้งที่ 9 “สายธารแห่งพระบารมี 9 สู่วิถีประมงไทย”