ภาพข่าว: เกษตรเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี แจ้งผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี

29 Oct 2019
นาวสาวสุจิรา กิจเจริญ เกษตรอำเภอเขาย้อย พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย ดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ประจำปี 2562/63 และลงพื้นที่ประชาคม และตรวจสอบพื้นที่เกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว สำหรับเกษตรกรรายใหม่ และเกษตรกรรายเก่าเพิ่มแปลงใหม่ เพื่อปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เป็นเอกภาพ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาการเกษตร และการช่วยเหลือสนับสนุนตามโครงการของภาครัฐ โดยดำเนินการระหว่างวันที่ 2 – 28 ตุลาคม 2562 ทั้งนี้ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อยได้ดำเนินการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ประจำปี 2562/63 สรุปดังนี้ มีเกษตรกรมาขึ้นทะเบียนฯ จำนวน 2,980 ครัวเรือน พื้นที่ปลูกข้าว จำนวน 50,833.93 ไร่
ภาพข่าว: เกษตรเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี แจ้งผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี