ลดอัตราพนักงานลาออกด้วยเทคนิคการสร้างระบบ HR จาก ญี่ปุ่น โดย FDI GROUP & Mirai Consulting Inc.

09 Aug 2019
FDI GROUP และ Mirai Consulting Inc จัดงานสัมนา เทคนิคการสร้างระบบทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ Personnel Evaluation system ที่โรงแรมเชอราตันแกรนสุขุมวิท ในวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจระหว่างบริษัทไทย-ญี่ปุ่น ในด้านต่างๆ อาทิ การจัดการทรัพยากรบุคคลแบบไหนที่เหมาะสมกับคนไทย วัฒนธรรม ความเข้าใจ การทำงานแบบวิถีคนไทยและคนญี่ปุ่น การที่จะรักษาพนักงานที่ดีของคุณไว้
ลดอัตราพนักงานลาออกด้วยเทคนิคการสร้างระบบ HR จาก ญี่ปุ่น โดย FDI GROUP & Mirai Consulting Inc.

ในพิธีเปิดมีคุณพัชราภรณ์ เวชวิทยาขลัง กรรรมการผู้จัดการ FDI Group เป็นประธานกล่าวเปิดพิธี และดร.เอิบ พงบุหงอ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริษัทการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจสถานบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น คุณณรงค์เดช เหลืองดิลกผู้ช่วยผู้จัดการ HR&GA Department บริษัทพานาโซนิค (ประเทศไทย) จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้ประเด็นต่างๆ และ Mr. Atsushi Okada Director Labor and Social Security Attorney MIRAI Consulting,Inc. ที่เป็นผู้คิดระบบ Personnel Evaluation system ก็ได้นำแนวทางการปฎิบัติที่ใช้ในประเทศญี่ปุ่นแล้วได้เป็นอย่างดีมาให้ความรู้ในงานนี้อีกด้วย

ความสำคัญของระบบประเมินบุคลากรในองค์กร Personnel Evaluation System จะเห็นได้ว่าระบบบริษัทมีความสำคัญอย่างยิ่ง 40 % ของสาเหตุการลาออกมาจากระบบบริหารบุคคลของบริษัท

อันดับที่ 1 22.2% ของสาเหตุที่คนลาออก คือโครงสร้างองค์กรและระบบการทำงานของบริษัท

อันดับ 2 18.5% คือ ค่าจ้างและการปรับค่าจ้าง

อันดับที่ 3 16.1% คือการเดินทาง สุขภาพ work life balance

อันดับที่ 4 คือ ความสัมพันธ์กับหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงาน

ซึ่งระบบ Personnel Evaluation System คือระบบที่ประเมินบุคลากรโดยแบ่งเป็นระดับต่างๆ ทำให้มีตัวชี้วัดที่เห็นผลอย่างชัดเจนในการประเมินผล งานและขึ้นเงินเดือน ปรับตำแหน่งงาน และการปรับค่าอัตราค่าจ้างอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นช่วยให้องค์กรสามารถรักษาพนักงานที่มีคุณภาพสำหรับองค์กรไว้ได้ ลดอัตราการลาออกจากบริษัท เนื่องจากอัตราการปรับค่าจ้างและเงินเดือน ซึ่งระบบนี้ใช้ได้ผลกับทางประเทศญี่ปุ่นมาแล้ว สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.fdirecruit.co.th

ลดอัตราพนักงานลาออกด้วยเทคนิคการสร้างระบบ HR จาก ญี่ปุ่น โดย FDI GROUP & Mirai Consulting Inc. ลดอัตราพนักงานลาออกด้วยเทคนิคการสร้างระบบ HR จาก ญี่ปุ่น โดย FDI GROUP & Mirai Consulting Inc. ลดอัตราพนักงานลาออกด้วยเทคนิคการสร้างระบบ HR จาก ญี่ปุ่น โดย FDI GROUP & Mirai Consulting Inc.