ภาพข่าว: โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ ได้รับเกียรติร่วมกิจกรรม จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมปลูกป่า สร้างฝายชะลอน้ำ ณ วนอุทยานควนเขาวัง ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

23 Jul 2019
พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม จิตอาสาปลูกป่า สร้างฝายชะลอน้ำ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ซึ่งจัดโดยชมรมพัฒนาสัมพันธ์ผู้บริหารจังหวัดชายแดนใต้ (พสบ.จชต.) ร่วมกับ กองทัพภาคที่ 4 และส่วนราชการในพื้นที่ โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้นำประชาชนจิตอาสาร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ และปลูกป่า ให้แก่ชุมชน อันเป็นการร่วมแสดงออกถึงการมีจิตสาธารณะ และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยมี ผู้บังคับบัญชา, ส่วนราชการ, สมาชิกชมรมพัฒนาสัมพันธ์ผู้บริหารจังหวัดชายแดนใต้,สมาชิกเครือข่ายจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจังหวัดสงขลา ทั้ง ภาคเอกชน โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 68 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 และสนองต่อพระราชปณิธานโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อสังคม อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้เกิดความรัก สามัคคีระหว่าวงเจ้าหน้าที่ของรัฐ เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ ให้มีความตระหนัก ร่วมกันรักษาดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ให้อยู่คู่ชุมชนอย่างยั่งยืนเพื่อดำรงไว้ซึ่งทรัพยากรป่าไม้ที่สมบูรณ์ให้ลูกหลานในอนาคตต่อไป เมื่อเร็วๆนี้
ภาพข่าว: โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ ได้รับเกียรติร่วมกิจกรรม จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมปลูกป่า สร้างฝายชะลอน้ำ ณ วนอุทยานควนเขาวัง ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา