สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 9-13 กันยายน 2562

16 Sep 2019
ข้าวโพด : ราคาลดลง

การเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ยังมีอย่างต่อเนื่อง ทำให้พ่อค้าส่งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เข้าโรงงานอาหารสัตว์มากขึ้น ส่งผลให้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ลดลง จากหาบละ 552 บาท เป็นหาบละ 546 บาทด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 11 กันยายน 2562 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนธันวาคม ราคาอยู่ที่ 360 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่อ่อนตัวลง โดยนักวิเคราะห์คาดว่ากระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) จะปรับตัวเลขผลผลิตข้าวโพดของสหรัฐฯ ฤดูกาล 2019/20 อยู่ที่ 13,672 ล้านบุชเชล หรือลงจากเดิม 229 ล้านบุชเชล ทำให้คาดว่าสต๊อกข้าวโพดสหรัฐฯ ฤดูกาลดังกล่าวจะลดลง มาอยู่ที่ 2,002 ล้านบุชเชล อีกทั้งอุณหภูมิที่คาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้นในบริเวณพื้นที่เพาะปลูกหลักของสหรัฐฯ ในช่วง 1-2 สัปดาห์นี้ ทำให้ไม่มีความกังวลในเรื่องของน้ำค้างแข็ง (Frost) โดยคาดว่าจะทำให้การเจริญเติบโตของข้าวโพดสามารถเข้าสู่ระยะโตเต็มวัย (Maturity) ได้เร็วขึ้น แนวโน้มราคาทรงตัว

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะยืนอ่อน

ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

กากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าในสัปดาห์นี้ ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 14.00 บาท

ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 11 กันยายน 2562 เมล็ดถั่วเหลืองรอบส่งมอบเดือนพฤศจิกายน ราคาอยู่ที่ 866.5 เซนต์/บุชเชล และกากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือน ราคาอยู่ที่ 294.7 เหรียญสหรัฐฯ/ช็อตตัน ราคาถั่วเหลืองอ่อนตัวลง เนื่องจากสัปดาห์นี้ฝนตกค่อนข้างหนักในบริเวณตอนบนของพื้นที่เพาะปลูกหลักของสหรัฐฯ ขณะที่บราซิลสภาพอากาศค่อนข้างแห้งเนื่องจากในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ฝนตกลงมาค่อนข้างน้อย ทำให้พื้นที่เพาะปลูกถั่วเหลืองยังไม่พร้อมสำหรับการลงเมล็ดพันธุ์ โดยนักวิเคราะห์คาดว่า USDA จะปรับตัวเลขผลผลิตถั่วเหลืองของสหรัฐฯ ฤดูกาล 2019/20 มาอยู่ที่ 3,577 ล้านบุชเชล หรือลดลง 103 ล้านบุชเชล และคาดว่า สต๊อกถั่วเหลืองสหรัฐฯ ฤดูกาลดังกล่าวจะลดลง มาอยู่ที่ 660 ล้านบุชเชล

แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองตลาดต่างประเทศน่าจะทรงตัว

ปลาป่น : ราคาทรงตัว

สัปดาห์นี้ราคาตลาดปลาป่นในประเทศ และตลาดส่งออกปลาป่นโดยรวม ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ราคากิโลกรัมละ 37.00 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป กิโลกรัมละ 34.20 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน กิโลกรัมละ 31.70 บาท

ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 31.20 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคากิโลกรัมละ 28.70 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

ข้าว : ราคาลดลง

ในสัปดาห์นี้ ราคาซื้อขายข้าวตลาดต่างประเทศลดลง สอดคล้องกับตลาดในประเทศ เนื่องจากมีการเก็บเกี่ยวมากขึ้น ผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น โดยข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. จากราคาตันละ 449 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 442 เหรียญสหรัฐฯ และปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาจากตันละ 398 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 399 เหรียญสหรัฐฯด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศราคาลดลง เนื่องจากมีการเก็บเกี่ยวมากขึ้น ผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น โดยข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาลดลงจากกระสอบละ 1,230 บาท เป็นกระสอบละ 1,210 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาทรงตัวที่กระสอบละ 1,080 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว

สุกร : ราคาอ่อนตัว

สัปดาห์นี้ราคาประกาศสุกรหน้าฟาร์มจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ อ่อนตัวลงที่กิโลกรัมละ 59-73 บาท ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งกรมปศุสัตว์เฝ้าระวังอย่างเข้มงวดป้องกันโรค ASF ในสุกร เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยปศุสัตว์ทุกจังหวัดตื่นตัว จัดอบรมให้ความรู้เกษตรกรรายย่อยอย่างต่อเนื่อง

ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 1,400 บาท (บวก/ลบ 60)

แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

ไก่เนื้อ : ราคาอ่อนตัว

ในสัปดาห์นี้ราคาประกาศ ไก่เนื้อหน้าฟาร์มของสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ยืนอ่อน จากกิโลกรัมละ 36 บาท เป็นกิโลกรัมละ 35 บาท เนื่องจากการจับจ่ายลดลง จากภาวะฝนตกอย่างต่อเนื่อง

ด้านลูกไก่เนื้อราคาตัวละ 14.50 บาท และลูกไก่ไข่ราคาตัวละ 28 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

ราคาแนะนำไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร ตามประกาศของสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ ทรงตัวที่ฟองละ 3.00 บาท เนื่องจากการบริโภคสมดุลกับปริมาณผลผลิตไข่ไก่ที่ผลิตออกสู่ตลาด

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว