ม.รามฯ เชิญอาจารย์แนะแนวทั่วประเทศ ร่วมสัมมนา 10 ตุลาคมนี้

13 Sep 2019
มหาวิทยาลัยรามคำแหง เชิญอาจารย์แนะแนวจากโรงเรียนมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และกศน. เข้าร่วมสัมมนาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลการศึกษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 พร้อมฟังการบรรยายพิเศษ "เข้าใจ ห่วงใย แก้ไข วัยใสติดเกม"
ม.รามฯ เชิญอาจารย์แนะแนวทั่วประเทศ ร่วมสัมมนา 10 ตุลาคมนี้

มหาวิทยาลัยรามคำแหง จะจัดการสัมมนาอาจารย์แนะแนวระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 15 ในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับอาจารย์แนะแนว และเพื่อให้อาจารย์แนะแนวมีความรู้ ความเข้าใจระบบการเรียนการสอน รวมทั้งหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอนของมหาวิทยาลัยรามคำแหงในปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการแนะแนวแก่นักเรียนต่อไป

สำหรับการสัมมนาครั้งนี้มีการบรรยายพิเศษ "กล้าที่จะก้าว ก้าวมาที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง และการบรรยายพิเศษ "เข้าใจ ห่วงใย แก้ไข วัยใสติดเกม" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา ปิยะมโนธรรม รวมทั้งแนะนำเส้นทางความสำเร็จจากบัณฑิตพรีดีกรี "ต้นกล้าจากรั้วรามฯ งดงามบนแผ่นดิน" โดย นางสาวสิรพิชญ์ สินมา ผู้พิพากษาศาลประจวบคีรีขันธ์ และนายพัชรพล สุทธิธรรม ผู้บริหารบริษัทไอเรียล พลัส ประเทศไทย จำกัด

ขอเชิญอาจารย์แนะแนวที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาโดยแจ้งความจำนงได้ตั้งแต่บัดนี้ (จนกว่าจะครบจำนวนที่กำหนด) ที่งานประชาสัมพันธ์ ม.ร. โทร. 0-2310-8045-7