โบว์-ณชา นำทัพ “คันนา” ลุย อนุรักษ์นิเวศชายฝั่ง ฟื้นฟูธรรมสถาน ส่งเสริมวิถีชุมชนริมน้ำ

25 Feb 2020
บริษัท คันนา โกรเซอรีส์ จำกัด จัดกิจกรรมส่งเสริมสังคมประจำปี 2563 กับแนวคิด "รวมพลังชาวคันนา คืนต้นกล้าป่าชายเลน" นำทีมโดยโบว์-ณชา จึงกานต์กุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท คันนา โกรเซอรีส์ จำกัด พร้อมด้วยพนักงาน รวมกว่า 100 คน เดินทางไปปลูกป่าชายเลน และทำกิจกรรมส่งเสริมชุมชน ด้วยการบูรณะอุโบสถหลังใหม่ ณ วัดคลองโคน จ.สมุทรสงคราม ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
โบว์-ณชา นำทัพ “คันนา” ลุย อนุรักษ์นิเวศชายฝั่ง ฟื้นฟูธรรมสถาน ส่งเสริมวิถีชุมชนริมน้ำ

โบว์-ณชา จึงกานต์กุล กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 9 ปี ที่ผ่านมา บริษัท คันนา โกรเซอรีส์ ได้ตั้งใจและมุ่งมั่นในการส่งเสริมสังคมเสมอมา ซึ่งในปีนี้ทางคันนาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ทางธรรมชาติขึ้นมาเป็นอันดับแรก เนื่องจากป่าชายเลน เป็นป่าต้นน้ำที่เป็นแหล่งอาหาร แหล่งอนุบาล และที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่าง ๆ อีกทั้งป่าชายเลนยังเป็นกำแพงป้องกันแนวชายฝั่งทะเล ป้องกันการกัดเซาะ พังทลายของทราย และยังเป็นสิ่งกำบังคลื่น ลมให้แก่ชาวบ้านและชุมชนริมทะเล และที่สำคัญในปัจจุบันป่าชายเลนเป็นพื้นที่เดียวที่เราสามารถเข้าไปปลูกได้โดยไม่มีใครว่า มันเป็นที่ที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของ มีเพียงแต่ธรรมชาติเท่านั้นที่เป็นเจ้าของโดยตัวมันเอง แต่มันก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การดูแลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ แต่ทั้งนี้ป่าชายเลนจะสมบูรณ์ได้นั้น ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงชาวบ้านในพื้นที่ด้วย ที่จะต้องช่วยกันดูแลรักษาและไม่ทำลายป่าชายเลน เพื่ออนุรักษ์ระบบนิเวศน์ชายฝั่งให้ยั่งยืนสืบไป

ทั้งนี้ ยังได้เล็งเห็นความสำคัญของการบูรณะอุโบสถหลังใหม่ ของวัดคลองโคนอีกด้วย เพราะวัดคลองโคน เป็นวัดสำคัญของชุมชนใน ตำบลคลองโคน ซึ่งปัจจุบันวัดคลองโคนมีอุโบสถหลังเก่า ซึ่งมีสภาพชำรุดทรุดโทรม เนื่องจากได้รับผลกระทบมาจากภัยทางธรรมชาติ จึงได้มีโครงการที่จะดำเนินการก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่ เพื่อใช้เป็นที่ประกอบกิจกรรมของสงฆ์ แทนที่อุโบสถหลังเดิม ทั้งนี้วัดคลองโคน ยังคงเป็นศูนย์กลางของชาวบ้านในชุมชนตำบลคลองโคนในด้านต่างๆ อีกด้วย เช่น ใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมแบ่งปันความรู้สู่ชุมชน หรือ โชว์นวัตกรรม สอนวิธีถนอมอาหารและแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้แก่ชาวบ้านในชุมชน เป็นต้น

ดังนั้นทาง "คันนา" จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการบูรณะอุโบสถหลังใหม่ ที่เป็นศูนย์กลางของการพบปะ และศูนย์กลางของการแลกเปลี่ยนความรู้ต่าง ๆ ของคนชุมชน ที่จะนำพามาถึงการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ด้วยการมอบเงินช่วยเหลือสนับสนุนร่วมทำบุญกับชาวบ้านในชุมชน เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการบูรณะอุโบสถหลังใหม่จนกว่าจะแล้วเสร็จ

นอกจากนี้ ยังได้เข้ามาร่วมช่วยเหลือในส่วนของชุมชน "ครัวผู้ใหญ่จอย" ซึ่งเป็นหมู่ 2 ของตำบลคลองโคน มีชาวบ้านอาศัยอยู่ในหมู่นี้ประมาณ 820 คน โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ทำอาชีพประมง หาหอยแคง ปลาดุกทะเล ปูทะเล เป็นหลัก ซึ่งเราได้เข้าไปช่วยเหลือในส่วนของการส่งเสริมทางด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลนและการท่องเที่ยว เนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่ของที่นี่นั้นมักจะหารายได้เสริมจากการท่องเที่ยว โดยเข้าร่วมกับรัฐวิสาหกิจชุมชน ที่มีผู้ใหญ่จอยเป็นผู้ดูแลอยู่ ซึ่งรายได้เสริมของชาวบ้านจะมาจากการขับเรือพานักท่องเที่ยวล่องแม่น้ำหรือพาไปปลูกป่าชายเลนเป็นหลัก

บริษัท คันนา โกรเซอรีส์ จำกัด หวังว่าการที่เราได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเข้ามาช่วยสนับสนุนชุมชนในด้านต่าง ๆ นั้น จะสามารถช่วยนำพาชุมชนให้สามารถยืนหยัดสืบต่อไปได้

โบว์-ณชา นำทัพ “คันนา” ลุย อนุรักษ์นิเวศชายฝั่ง ฟื้นฟูธรรมสถาน ส่งเสริมวิถีชุมชนริมน้ำ โบว์-ณชา นำทัพ “คันนา” ลุย อนุรักษ์นิเวศชายฝั่ง ฟื้นฟูธรรมสถาน ส่งเสริมวิถีชุมชนริมน้ำ โบว์-ณชา นำทัพ “คันนา” ลุย อนุรักษ์นิเวศชายฝั่ง ฟื้นฟูธรรมสถาน ส่งเสริมวิถีชุมชนริมน้ำ