โครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณา ภายใต้แนวคิด “ขับขี่อุ่นใจ เมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ.”

13 Feb 2020
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์โฆษณา ภายใต้แนวคิด"ขับขี่อุ่นใจ เมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ." ความยาวไม่เกิน 2 นาที ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และประกาศนียบัตร
โครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณา ภายใต้แนวคิด “ขับขี่อุ่นใจ เมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ.”

วัตถุประสงค์การประกวด

1. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบเกี่ยวกับการที่ภาครัฐได้ประกาศปรับเพิ่มความคุ้มครองในอัตราใหม่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 โดยเริ่มประกาศใช้ในวันที่ 1 เมษายน 2563

2. เพื่อรณรงค์กระตุ้นให้ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถตระหนักถึงความสำคัญ และรถทุกคันได้มีการจัดทำประกันภัยรถตามกฎหมาย

3. เพื่อให้ผู้ประสบภัยจากรถ รู้จักกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย และสามารถเรียกร้องสิทธิประโยชน์จากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ตลอดจนเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ สำนักงาน คปภ

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวด

 • นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศและอายุ
 • สมัครเป็นบุคคล หรือทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน ส่งผลงานได้ไม่เกิน 2 ผลงานต่อทีม
 • ผู้สมัครรอบคัดเลือกที่ผ่านเข้ารอบตัดสิน ต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรม Workshop ในวันที่ 22 มีนาคม 2563 และกิจกรรมวันประกาศผลวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ได้ ทางโครงการฯขอตัดสิทธิ์ทีมที่ไม่สามารถร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ และขอมอบสิทธิ์นั้นให้กับทีม ที่อยู่ลำดับคะแนนรองลงมา

รูปแบบและกติกา

เป็นการประกวดภาพยนตร์โฆษณา ความยาวรวมไม่เกิน 2 นาที โดยประกวด 2 รอบ

รอบที่1 รอบคัดเลือก โดยคณะกรรมการจะทำการคัดเลือกจำนวน 10 ผลงาน จากผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดทั้งหมด เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 10 ทีม เข้ารับการWorkshop พิเศษจากผู้กำกับมืออาชีพ หลังจากนั้นจะให้ทั้ง 10 ทีมนำข้อแนะนำกลับไปพัฒนาผลงาน และส่งผลงานอีกครั้งในรอบตัดสินเพื่อหาผู้ได้รับรางวัลต่างๆ

เงื่อนไขการส่งผลงานในรอบคัดเลือก

 • ภาพยนตร์โฆษณาต้องมีเนื้อหาที่สื่อถึงสาระสำคัญของการประกันภัยรถภาคบังคับ ภายใต้หัวข้อ "ขับขี่อุ่นใจ เมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ." ความยาวไม่เกิน 2 นาที (รวม End Credit )
 • ไม่จำกัดเทคนิคการผลิต รูปแบบการนำเสนอ (อาทิ ภาพยนตร์ แอนนิเมชั่น การ์ตูน สี ขาวดำ หรือ เทคนิคผสม ต้องมีความชัดเจน กำหนดให้มีสัดส่วนภาพ 16:9 Full HD 1920*1080 และบันทึกไฟล์ที่มีนามสกุล AVI / MPEG4 / MP4 / MPG / WMV หรือ MOV) บันทึกผลงานส่งในรูปแผ่น CD/DVD หรือสื่อบันทึกพกพาขนาดเล็ก Thumb drive
 • ผู้ประกวดต้องตั้งชื่อเรื่องให้สอดคล้องกับเรื่องราวที่นำเสนอ
 • ต้องมีตราสัญลักษณ์ของสำนักงาน คปภ. และตราสัญลักษณ์สำนักนายทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ปรากฎอยู่ในชิ้นงาน
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน ไม่เคยได้รับการเผยแพร่ในสื่อทุกประเภท (รวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, YouTube เป็นต้น) และเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดสร้างสรรค์ด้วยตนเอง มิได้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ หรือดัดแปลงของผู้อื่น อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
 • ไม่ใช้ถ้อยคำหรือการแสดงออกที่สื่อในทางหยาบคาย ดูหมิ่น เสียดสี นินทาว่าร้าย ยั่วยุสร้างความแตกแยกอย่างเด็ดขาด
 • ต้องให้ความเคารพต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่พาดพิงบุคลากร สมาคม หรือองค์กรใดๆ อันจะทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงหรือละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคลหรือขององค์กรใดๆ ตลอดจนไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณี ศีลธรรม จริยธรรมหรือหลักศาสนาใดๆ
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมี End Credit ต้องมีตราสัญลักษณ์สำนักนายทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และตราสัญลักษณ์ของสำนักงาน คปภ. ตามลำดับ ในครั้งนี้ประกอบอย่างลงตัว
 • ผลงานที่ได้รับรางวัลทุกเรื่องถือเป็นลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์ของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เท่านั้น
 • ในกรณีที่ผลงานได้มาโดยมิชอบ สำนักงาน คปภ. ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์จากการประกวดหรือ หากได้รางวัลแล้วก็จะมีการเพิกถอนรางวัลและในกรณีที่มีการฟ้องร้องสำนักงาน คปภ. จะไม่รับผิดชอบใดๆ
 • สงวนสิทธิ์การใช้เพลง และภาพที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์
 • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

การตัดสินผลงานในรอบคัดเลือก

คณะกรรมการฯ จะทำการคัดเลือกผลงาน ที่ถูกต้องตามกติกาและเกณฑ์การตัดสินเพื่อเข้ารอบชิงชนะเลิศเป็นจำนวน 10 ทีม ทีมงานจะประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 10 ทีม วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563 ผ่านทาง www.oic.or.th และ Fanpage facebook : proic2012 ทีมที่ผ่านเข้ารอบฯ จะได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ ในการเข้าร่วมกิจกรรมในรอบชิงชนะเลิศ โดยสมาชิกทั้ง 10 ทีม ต้องเข้าร่วมกิจกรรมตลอดโครงการ

หมายเหตุ : 10 ทีมที่ผ่านรอบคัดเลือก ต้องเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่ สำนักงาน คปภ. เป็นเวลา 1 วัน จากนั้นส่งผลงานให้คณะผู้จัดการประกวดเพื่อตัดสินในรอบชิงชนะเลิศต่อไป โดยการเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทางผู้เข้าร่วมประกวดต้องรับผิดชอบค่าเดินทาง ด้วยตนเอง คณะผู้จัดการประกวดจะดูแลเรื่องอาหารว่างและอาหารกลางวันเท่านั้น

วิธีการส่งผลงานเข้าประกวดในรอบคัดเลือก

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร พร้อมกรอกใบสมัคร ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxFYr1NaL4-lGGwEWIfF5UAD9SGj1Q3rID1d3HIHi67BpIBg/viewform

พร้อมส่งผลงานถ่ายทำที่ผลิตสำเร็จแล้วบันทึกในรูปแบบ DVD หรือ สื่อบันทึกแบบพกพา (แฟลชไดร์ฟ USB Flash drive) พร้อมแนบ สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา (พร้อมรับรองสำเนา) หรือสำเนาบัตรประชาชน (พร้อมรับรองสำเนา) ส่งโดย

1. ส่งทางไปรษณีย์ไปถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เลขที่ 22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 วงเล็บมุมซองว่า "ประกวดภาพยนตร์โฆษณา"

2. หรือยื่นใบสมัครพร้อมผลงานบรรจุในซอง นำส่งด้วยตัวเองที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) บริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น G (วงเล็บมุมซองว่า "ประกวดภาพยนตร์โฆษณา")

*กำหนดส่งวันสุดท้ายวันที่ 1 มีนาคม 2563 ในกรณีส่งทางไปรษณีย์ให้ถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับเป็นสำคัญ

ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ

 • 1 กุมภาพันธ์ 2563 - 1 มีนาคม 2563 : เปิดรับสมัครรอบคัดเลือกพร้อมส่งผลงาน
 • 2 - 6 มีนาคม 2563 : เริ่มพิจารณาผลงานในคัดเลือก เพื่อคัดเหลือ 10 ทีมสุดท้าย
 • 7 มีนาคม พ.ศ. 2563 : ทีมงานจะประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 10 ทีม ผ่านทาง www.oic.or.th และ Fanpage facebook : proic2012
 • 22 มีนาคม 2563 : เข้าร่วม workshop พิเศษเพื่อพัฒนาผลงาน ณ. สำนักงาน คปภ. ถนนรัชดาภิเษก
 • 23 มีนาคม 2563 - 20 เมษายน 2563 : ส่งงานที่ ปรับปรุงและพัฒนาแล้วของ 10 ทีม
 • 22 เมษายน 2563 - 15 พฤษภาคม 2563 : เผยแพร่ผลงานผู้เข้ารอบทั้ง 10 ทีมทาง Fanpage facebook : proic2012 พร้อมเปิดโหวต ชิงรางวัล Popular Vote เฉพาะช่องทาง Fanpage facebook : proic2012 เท่านั้น
 • 19 พฤษภาคม 2563 : ทั้ง10ทีม เข้ารับฟังการประกาศผลการตัดสินพร้อมรับรางวัล

หมายเหตุ : ผลงานหนังสั้นของทั้ง 10 ทีม จะเผยแพร่ลงสื่อ Fanpage facebook : proic2012 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ผลงานเรื่องใดได้รับคะแนนมากที่สุด จะได้รับรางวัล Popular Vote โดย 1 Like มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน, 1 Share มีค่าเท่ากับ 10 คะแนน เริ่มโหวตได้ ตั้งแต่วันที่22 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 (นับผลโหวตถึงเวลา 23.00 น.) โดยจะเก็บผลคะแนนจากช่องทาง Fanpage facebook : proic2012 เท่านั้น

คณะกรรมการในการประกวด

คณะกรรมการด้านเทคนิค และความคิดสร้างสรรค์

1. นายอกนิษฐ์ มาโนษยวงศ์ ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท สาระดี จำกัด Exective Producer รายการเรื่องจริงผ่านจอ,รายการคาหนังคาเขา

2. นายประเวศ นิศากร ตำแหน่ง Exective Creative Director ,Greatitude Bangkok

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเนื้อหา และวิชาการ จากสำนักงาน คปภ. 3 ท่าน

รางวัลสำหรับการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ได้รับโล่,เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล ได้รับโล่, เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 70,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล ได้รับโล่, เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท
 • รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัลๆ ละ 15,000 บาท
 • รางวัล Popular Vote จำนวน 1 รางวัล ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ รัตน์รวี แก้วมีแสง 02-515-3995-9 ต่อ 5615 หรือ [email protected] หรือสายด่วน คปภ. 1186 หรือ http://www.oic.or.th หรือ

 • Fanpage facebook : proic2012
 • Download โลโก้ ตราสัญลักษณ์ : https://drive.google.com/drive/folders/1ki_N_0zHhsDRDNN9e9ukKNs-eWTSyP53?usp=sharing
 • สำหรับข้อมูลการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ประกันภัย พ.ร.บ. สามารถศึกษาได้ที่ http://www.oic.or.th/th/consumer/insurance/about/car
 • http://www.oic.or.th/th/node/86715