โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดอบรมแก่ผู้ป่วยโรคเบาหวาน

03 Mar 2020

ผู้ป่วยโรคเบาหวานมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคปริทันต์มากว่าคนทั่วไป หากผู้ป่วยดูแลหรือรักษาสุขภาพช่องปากไม่ดีพอ อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้

โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดอบรมแก่ผู้ป่วยโรคเบาหวาน

ดังนั้น ศูนย์เบาหวาน โรงพยาบาลหัวเฉียว จึงได้จัดการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ป่วยโรคเบาหวาน เรื่อง “การดูแลฟันในผู้ป่วยปริทันต์ ” เพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีความรู้เพียงพอในการดูแลสุขภาพช่องปาก โดยจัดการอบรมในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 8.30–10.00 น.  ณ  ศูนย์เบาหวาน โรงพยาบาลหัวเฉียว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สนใจสำรองที่นั่ง โทร. 0-2223-1351 ต่อ 3403