รมช.มนัญญา ตรวจเยี่ยมโรงนม อ.ส.ค.ภาคใต้ ผลักดันมาตรฐานฮาลาล

05 Mar 2020

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารระดับสูงหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการและกล่าวมองนโยบาย ณ สำนักงาน องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ภาคใต้ จ.ประจวบคีรีขันธ์

รมช.มนัญญา ตรวจเยี่ยมโรงนม อ.ส.ค.ภาคใต้ ผลักดันมาตรฐานฮาลาล

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังการรับฟังผลดำเนินงานของ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค) ภาคใต้ ว่า จากผลการดำเนินงานของ อ.ส.ค ถือว่ามีการจัดการในระบบการขนส่งภายในจังหวัดที่ดีมาก โดยมีกำลังผลิต 188 ตัน/วัน เล็งเห็นว่า สามารถเป็นตัวอย่างและศูนย์กลางการผลิตและกระจายผลิตภัณฑ์ ซึ่งต้องให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตให้ได้คุณภาพสากล โดยผลักดันโรงเลี้ยงประสิทธิภาพสูง ซึ่งตลาดตะวันออกกลางเป็นตลาดใหญ่ที่ต้องให้ความสำคัญ กับ คุณภาพฮาลาล ให้ได้คุณภาพทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น ฮาลาลตามหลักศาสนา และ ฮาลาลตามหลักวิชาการ โดยผู้ผลิตจึงจำเป็นต้องให้ความสนใจในเครื่องหมายนี้อย่างจริงจัง ผู้ที่เกียวข้องต้องเรียนรู้ และอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจอย่างถูกต้องเพื่อเตรียมความพร้อมของการผลิต สร้างฐานที่แข็งแกร่งให้กับประเทศต่อไป

ทั้งนี้ภายหลังการประชุม ได้เยี่ยมชมกระบวนการผลิตนม ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค) ภาคใต้ และร่วมปลูกต้นกันเกรากับคณะผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รมช.มนัญญา ตรวจเยี่ยมโรงนม อ.ส.ค.ภาคใต้ ผลักดันมาตรฐานฮาลาล รมช.มนัญญา ตรวจเยี่ยมโรงนม อ.ส.ค.ภาคใต้ ผลักดันมาตรฐานฮาลาล รมช.มนัญญา ตรวจเยี่ยมโรงนม อ.ส.ค.ภาคใต้ ผลักดันมาตรฐานฮาลาล