มูลนิธิศุภนิมิตฯ มอบโล่ “The Heart of Giving ปลูกหัวใจแห่งการให้” ปีที่ 12

04 Mar 2020

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย หรือ World Vision จัดพิธีมอบโล่และเกียรติบัตร ให้แก่โรงเรียนและนักเรียนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 121 แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการ “The Heart of Giving ปลูกหัวใจแห่งการให้” ประจำปีการศึกษา 2562 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายวิมล จำนงบุตร ที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) เป็นประธานในพิธีมอบโล่และเกียรติบัตร โดยมี ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ และร่วมมอบเกียรติบัตร เมื่อเร็วๆ นี้    

มูลนิธิศุภนิมิตฯ มอบโล่ “The Heart of Giving ปลูกหัวใจแห่งการให้” ปีที่ 12

ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย กล่าวว่า มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้ดำเนินโครงการ The Heart of Giving ปลูกหัวใจแห่งการให้ ติดต่อกันเป็นปีที่ 12 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังวินัยแห่งการออม และการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งการให้ การแบ่งปัน และจิตสำนึกแห่งความดีในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ให้เติบโตขึ้นในหัวใจของเด็กไทย อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ต้องการให้นักเรียนเป็นทั้งคนเก่งและคนดี และเป็นการพัฒนาจิตใจของนักเรียนให้มี 'หัวใจแห่งการให้’ อันจะส่งผลต่อพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้วยการออมเงิน    

โดยตลอดระยะเวลา 12 ปีของการดำเนินโครงการฯ มูลนิธิศุภนิมิตฯ สามารถจัดสรรเงินที่ได้รับจากการออมคนละเล็กละน้อยของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ นำไปช่วยเด็กยากไร้ในพื้นที่ห่างไกล จำนวน 425 คน ให้ได้มีโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตจากการดำเนินงานโครงการ 'อุปการะเด็ก’ สามารถนำไปจัดเตรียมอาหารเช้าที่ถูกหลักโภชนาการครบ 5 หมู่ ในโครงการ 'มื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม’ ให้กับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดที่ห่างไกล ได้มีสุขภาพแข็งแรง เติบโตสมวัย พร้อมสำหรับการเรียนรู้ในแต่ละวัน จำนวน 351,424 มื้อ นอกจากนี้เงินออมจากนักเรียนทุกคน ยังมีส่วนในการช่วยสนับสนุนการดำเนินงานโครงการบรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน ซ่อมสร้างอาคารเรียนให้แก่โรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติต่างๆ เช่น โรงเรียนบ้านเกาะนางโดย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ที่ได้รับความเสียหายจากพายุปาบึก เมื่อต้นปี 2562 ที่ผ่านมา

มูลนิธิศุภนิมิตฯ มอบโล่ “The Heart of Giving ปลูกหัวใจแห่งการให้” ปีที่ 12 มูลนิธิศุภนิมิตฯ มอบโล่ “The Heart of Giving ปลูกหัวใจแห่งการให้” ปีที่ 12 มูลนิธิศุภนิมิตฯ มอบโล่ “The Heart of Giving ปลูกหัวใจแห่งการให้” ปีที่ 12