ภาพข่าว: รมช.ธรรมนัส เปิดงานวันดินโลก ประจำปี 2562 พร้อมมอบปัจจัยการผลิต และพบปะเกษตรกร ณ จังหวัดขอนแก่น

20 Dec 2019
ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดงานวันดินโลก ประจำปี 2562 พร้อมมอบปัจจัยการผลิต และพบปะเกษตรกร ณ เทศบาลตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น ว่า นับตั้งแต่ได้มีการประกาศรับรองตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา ให้วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันดินโลก FAO โดยกลุ่มสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก หรือ Global Soil Partnership : GSP ได้จัดกิจกรรมวันดินโลกเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เป็นวาระในการสื่อความสำคัญของทรัพยากรดินให้เป็นที่รับทราบในวงกว้าง ไม่จำกัดอยู่เพียงแต่กลุ่มของนักวิชาการหรือเกษตรกรเท่านั้น ด้วยเล็งเห็นว่าทรัพยากรดินมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการดำรงชีวิตประจำวันของมนุษย์และสัตว์ดังที่ได้กล่าวในเบื้องต้นแล้ว การใช้ที่ดินผิดประเภท ขาดการอนุรักษ์ จะก่อให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของดิน ที่ส่งผลต่อคุณภาพ กำลังการผลิตของดินและกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของมนุษย์ ซึ่งหากดินมีความเสื่อมโทรมที่รุนแรง การฟื้นฟูดินให้สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์เหมือนเดิมจะทำได้ยากขึ้น
ภาพข่าว: รมช.ธรรมนัส เปิดงานวันดินโลก ประจำปี 2562 พร้อมมอบปัจจัยการผลิต และพบปะเกษตรกร ณ จังหวัดขอนแก่น

ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมพัฒนาที่ดินจึงได้จัดงานวันดินโลกขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของดิน ช่วยกันรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านดิน ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) ให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาทรัพยากรดินเพื่อการเกษตรที่สำคัญของพระองค์ และสร้างการรับรู้ถึงความสำคัญของดิน การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรดิน การใช้ประโยชน์ที่ดินให้ตรงกับลักษณะดิน การตรวจวิเคราะห์สมบัติของดิน เพื่อประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดิน รวมทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนได้เล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรดินมากขึ้นด้วย