ภาพข่าว: SPI รับรางวัลหุ้นยั่งยืน ในงาน SET Awards 2019

02 Dec 2019
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPI รับรางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือรางวัลหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2562 โดย คุณวรยศ ทองตัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานลงทุนและยุทธศาสตร์องค์กร เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้ารับมอบโล่รางวัลจาก นายปกรณ์ มาลากุล ณ. อยุธยา ที่ปรึกษาด้านความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในงาน SET Awards 2019 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท โดยสร้างความเติบโตทางธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้านที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสังคม สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG)
ภาพข่าว: SPI รับรางวัลหุ้นยั่งยืน ในงาน SET Awards 2019