ภาพข่าว: กองทุนเปิดทิสโก้ ESG มอบให้สังคม

28 Jan 2020
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด มอบค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนเปิด ทิสโก้ ESG หุ้นไทยยั่งยืน วงเงินรวม 1,507,323 บาท ให้กับ 2 หน่วยงานที่ทำประโยชน์ให้กับสังคม ได้แก่ มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล และสถาบันไทยพัฒน์ โดยสถาบันไทยพัฒน์จะส่งมอบเงินดังกล่าวให้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ต่อไป ทั้งนี้ นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเปิด ทิสโก้ ESG หุ้นไทยยั่งยืน บลจ.ทิสโก้ได้สนับสนุนเงินทุนจากการบริหารจัดการกองทุนให้กับหน่วยงานที่ทำประโยชน์ให้กับสังคมไปแล้ว 5 ครั้ง รวมมูลค่า 6,466,924 บาท
ภาพข่าว: กองทุนเปิดทิสโก้ ESG มอบให้สังคม

บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)

  • น.ส.ณัฐพร สายพรม เจ้าหน้าที่สถาบันไทยพัฒน์
  • นายวรณัฐ เพียรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์
  • นายสาห์รัช ชัฎสุวรรณ ผู้อำนวยการสายการตลาด บลจ.ทิสโก้
  • นางสาวภาวิณี องค์วาสิฏฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.ทิสโก้
  • นายธีรนาถ รุจิเมธาภาส กรรมการอำนวยการ บลจ.ทิสโก้
  • นางภัทธิรา วัฒนวรางกูร กรรมการมูลนิธิทิสโก้
  • นายไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกำกับดูแลกิจการ บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป