ภาพข่าว: บตท. จัดกิจกรรมสร้างความผูกพัน “To Be Friendly...Keep Going”

30 Jan 2020
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง นำโดย นายอรรถพล อรรถวรเดช ประธานกรรมการ (รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง) พร้อมคณะกรรมการ บตท. และนางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ คณะผู้บริหารระดับสูง จัดกิจกรรมสร้างความผูกพัน (Engagement Activity) ภายใต้งาน "To Be Friendly...Keep Going" เพื่อกระชับความสัมพันธ์ส่งเสริมความสามัคคี และความผูกพันภายในองค์กร และพร้อมที่จะปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นเพื่อนำพาองค์กรสู่เป้าหมายตามพันธกิจ ซึ่ง บตท. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพทั้งด้านการปฏิบัติงาน (Performance) และด้านจริยธรรมควบคู่ไปด้วย โดยมีคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง จัดขึ้น ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ แกรนด์ สุขุมวิท
ภาพข่าว: บตท. จัดกิจกรรมสร้างความผูกพัน “To Be Friendly...Keep Going”