เริ่มแล้ว “ถนนสายวิทยาศาสตร์” ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ 63

09 Jan 2020
กระทรวงการอุดมศึกษา วิยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จับมือหน่วยงานพันธมิตรด้านวิทยาศาสตร์บนถนนโยธีและถนนพระราม 6 ได้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม และมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เปิดบ้านรับวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 ชวนเยาวชนไทยเรียนรู้การเป็น "นักวิทย์น้อยเพื่อโลกสีเขียว: Little Scientist Goes Green" ผ่าน 25 สถานีกิจกรรม และการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 9–11 มกราคม 2563 ตั้งแต่ เวลา 9.00-17.00 น.ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวในฐานะประธานในพิธีเปิดงานว่า ตลอด 13 ปีที่ผ่านมา บนถนนพระราม 6 และถนนโยธี แห่งนี้ หน่วยงานราชการที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์ของประเทศ ได้จับมือกันจัดงานถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติขึ้น โดยหวังว่าจะเป็นสถานที่ที่ให้เยาวชน เข้ามาร่วมสนุกกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ และความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้กับเยาวชนไทย
เริ่มแล้ว “ถนนสายวิทยาศาสตร์” ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ 63

ดร.สุวิทย์ กล่าวย้ำว่า การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่สำคัญ โดยเฉพาะกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ การแก้ปัญหาอย่างเป็นเหตุผล ซึ่งจะทำให้เด็กและเยาวชนไทยมีความพร้อม ทั้งองค์ความรู้ และกระบวนการได้มาซึ่งความรู้ที่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในอนาคตจึงงอยากให้เยาวชนไทยตั้งใจศึกษาหาความรู้ โดยความรู้นั้นมีอยู่ทั้งในห้องเรียน นอกห้องเรียน มีทั้งความรู้ที่เป็นวิชาการ เป็นทักษะ เป็นประสบการณ์ชีวิต รวมไปถึงการเรียนรู้ ปรับตัวให้ทันต่อเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง นอกจากนี้ ยังต้องรู้จักหน้าที่ของความเป็นพลเมืองไทย รับผิดชอบต่ออนาคตประเทศชาติร่วมกัน ตามคำขวัญวันเด็กแห่งชาติที่ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุกต์ จันทร์โอชา มอบให้ในปีนี้ว่า "เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย"

กิจกรรมบนถนนสายวิทยาศาสตร์ในปีนี้ หน่วยงานในสังกัดของกระทรวง อว. และหน่วยงานพันธมิตร ได้จัดสถานีกิจกรรม และการทดลองทางวิทยาศาสตร์ กว่า 30 กิจกรรม จาก 25 สถานี เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ สัมผัสประสบการณ์ทดลองจริง ฝึกสมองต่อยอดความคิดจินตนาการ ภายใต้แนวคิด BCG Model (Bio, Circular, Green Economy) รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ บนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจ 3 ด้าน ไปพร้อมกัน ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม และสอดรับกับปีสากลแห่งสุขภาพพืชนานาชาติ (International Year of Plant Health ปี 2020) ที่มุ่งเน้นความสำคัญของสุขภาพพืช และความจำเป็นในการปกป้องพืชเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และยังคงความสุข ความสนุกให้แก่เยาวชนทุกคนที่มาร่วมงาน

รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่างาน "ถนนสายวิทยาศาสตร์" ปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2563 ณ บริเวณกระทรวง อว. ถนนโยธี ถนนพระราม 6 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงอุตสาหกรรม โดยการจัดงานในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2550 ภายใต้ความร่วมมือจากหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือในชื่อเดิมคือกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานพันธมิตรที่ตั้งอยู่บริเวณ ถนนโยธี และถนนพระราม 6 ซึ่งในปีนี้เป็นปีแรกที่มีการควบรวมกระทรวงวิทย์ฯ กับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และหน่วยงานให้ทุนวิจัยของประเทศทั้งหมด อาทิ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ภายใต้ชื่อ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผนวกกับมหาวิทยาลัยมหิดล และมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ทำให้กิจกรรมถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ในปีนี้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น อาทิ กิจกรรม Coding แบบ Unplugged เพื่อฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ภายใต้เงื่อนไขและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ BCG Model /กิจกรรม Fresh Herb กิจกรรมการเรียนรู้สมุนไพรที่มีกลิ่นหอม ใช้ป้องกันกลิ่นอับและตัวแมลงกินผ้า /กิจกรรมเพ้นท์ถุงผ้า ลดโลกร้อน /กิจกรรมการทดลองประกอบรถจากอุปกรณ์ที่เตรียมไว้ให้ เพื่อเป็นรถที่จะวิ่งจากรางที่ประกอบขึ้นมา /กิจกรรมสำรวจพื้นผิวดวงอาทิตย์เพื่อค้นหาเปลวสุริยะ และจุดบนดวงอาทิตย์ผ่านกล้องโทรทรรศน์ดูดวงอาทิตย์ของจริง /เกมต่างๆ ที่ผลิตจากไม้เพื่อใช้ฝึกทักษะการใช้สมาธิของผู้เล่น และกิจกรรมฝึกเขียนโค้ดโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อเรียนรู้วิธีการสั่งงานหุ่นยนต์ Coding Arena เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม เด็กรักษ์โลก เพื่อส่งเสริมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน เพียงนำปิ่นโตหรือแก้วน้ำมาในงาน จะได้รับของรางวัลพิเศษไปด้วย และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าชมงานในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ซึ่งเป็นวันเด็กแห่งชาติ ที่มีผู้เข้าชมงานจำนวนมาก อว. จึงได้จัดให้มีรถบริการรับส่งฟรี ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ณ สถานีรถไฟฟ้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ปากซอยโยธี ไปยังกระทรวง อว. ตลอดงาน ซึ่งนอกจากงานถนนสายวิทยาศาสตร์แล้ว หน่วยงานในสังกัด อว. ยังร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กอีกหลายแห่งด้วยกัน ได้แก่

  • 8 - 9 มกราคม 2563 - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด "สนุกคิด วิทยาศาสตร์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" พาน้องๆ ตะลุยวันเด็กไปกับบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
  • 10 -12 มกราคม 2563 - องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมจัดงาน "The Mall Kids Funtasia" ที่ MCC HALL ชั้น 3 เดอะมอลล์โคราช
  • 11 มกราคม 2563 - องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดให้เข้าชมฟรีถึง 4 พิพิธภัณฑ์ โดยเฉพาะพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า พิพิธภัณฑ์น้องใหม่ล่าสุด ของ อพวช.และยังเป็นพิพิธภัณฑ์ด้านนิเวศวิทยา และสิ่งแวดล้อมแห่งใหม่ของอาเซียน
  • 11 มกราคม 2563 - สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) ชวนเด็กๆ ตะลุยโลกดาราศาสตร์ เรียนรู้ดาราศาสตร์แสนสนุก ผ่านฐานกิจกรรมต่างๆ และกิจกรรมดูดาวยามค่ำคืน ใน 4 ภูมิภาคของประเทศไทย
  • 11 มกราคม 2563 - สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : GISTDA จัดกิจกรรมรับวันเด็ก ณ SPACE INSPIRIUM อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
  • 11 มกราคม 2563 - ณ ห้องสีฟ้า ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
  • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็ก ภายใต้แนวคิด "KidLab with KidBright
  • สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก ภายใต้แนวคิด "NRCT พา Kids รักษ์โลก"

การจัดงานแต่ละแห่งในปีนี้ มีทั้งสาระบันเทิงต่างๆ ไว้รอต้อนรับน้องๆ เยาวชนทุกคน พร้อมมีของรางวัลมากมาย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์www.mhesi.go.th, call center 1313 หรือเว็บไซต์ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ www.nsm.or.th Facebook: NSMthailand หรือโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ 02577 9960

เริ่มแล้ว “ถนนสายวิทยาศาสตร์” ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ 63 เริ่มแล้ว “ถนนสายวิทยาศาสตร์” ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ 63 เริ่มแล้ว “ถนนสายวิทยาศาสตร์” ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ 63