วศ. จัดกิจกรรม DSS : Think Green สอดรับ BCG Model ในงาน“ถนนสายวิทยาศาสตร์รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563”

13 Jan 2020
9 มกราคม 2562 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงาน "ถนนสายวิทยาศาสตร์รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563" ภายใต้แนวคิด "นักวิทย์ฯน้อยเพื่อโลกสีเขียว" สอดรับแนวคิด BCG Model ตามภารกิจหลักของกระทรวงฯ จุดประกายให้เยาวชนไทยเกิดกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างเศรษฐกิจใหม่ ในการนี้ นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วย ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และคณะผู้บริหารเข้าร่วมพิธีเปิดงาน ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ฯ ซอยโยธี ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ
วศ. จัดกิจกรรม DSS : Think Green สอดรับ BCG Model ในงาน“ถนนสายวิทยาศาสตร์รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563”

ในปีนี้กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้นำผลงานเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ภายใต้สถานีที่ 11 DSS : Think Green แต้มสี เติมฝัน ปันโลกสีเขียวโดยเด็กและเยาวชนจะได้ร่วมคิดรักษ์โลกสีเขียวผ่านแนวคิด 3RS คือ Reduce ใช้น้อย Reuse ใช้ซ้ำ และ Recycle นำกลับมาใช้ใหม่ รู้จักกรรมวิธีที่จะได้สีจากวัตถุดิบธรรมชาติ ได้ลงมือทดลองทำการย้อมผ้า การระบายสีจากธรรมชาติ กระตุ้นเห็นคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่รอบตัว และกระตุ้นการดูแลรักษาโลกเริ่มด้วยสองมือของตัวเรา รวมทั้งยังได้เข้าใจถึงระบบเศรฐกิจหมุนเวียน (BCG) ที่กรมวิทยาศาสตร์บริการมีบทบาทการยกระดับเศรษฐกิจ BCG และนวัตกรรมด้วยระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ นอกจากนี้ยังมีแหล่ง Science ebook Dss นิทรรศการความรู้ศาสตร์พระราชาในการอนุรักษ์ดิน เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับความรู้และความเข้าใจร่วมกันดูแลรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

วศ. จึงขอเชิญชวนน้องๆ เยาวชน และโรงเรียนที่สนใจสามารถมาร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ในงาน "ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563" ตั้งแต่วันที่ 9 - 11 มกราคม 2563 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ บริเวณกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ฯ และพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบ ซึ่งมีหน่วยงานร่วมจัดกิจกรรมและการทดลองมากถึง 30 สถานี รวมกว่า 30 กิจกรรม มุ่งเสริมสร้างการเรียนรู้และสัมผัสกับประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ พัฒนาความคิด ให้แก่เด็กและเยาวชนไทยต่อไป

วศ. จัดกิจกรรม DSS : Think Green สอดรับ BCG Model ในงาน“ถนนสายวิทยาศาสตร์รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563” วศ. จัดกิจกรรม DSS : Think Green สอดรับ BCG Model ในงาน“ถนนสายวิทยาศาสตร์รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563” วศ. จัดกิจกรรม DSS : Think Green สอดรับ BCG Model ในงาน“ถนนสายวิทยาศาสตร์รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563”