บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

29 Jun 2020

นายสุจินต์ หวั่งหลี ประธานกรรมการ นายนิพล ตั้งจีรวงษ์ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) แถลงผลการดำเนินงานในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ผ่านทุกวาระ พร้อมกันนี้บริษัทฯ ได้ย้ำถึงความมั่นใจให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นว่า ต่อจากนี้ภาพรวมของธุรกิจจะเติบโตอย่างมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น โดยในปี 2563 จะเดินหน้าขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างผลกำไรที่สอดคล้อง

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

กับเป้าหมายทางธุรกิจ นอกจากนี้ยังเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ตามหลักธรรมภิบาล และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ณ ห้องประชุม บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ชั้น 25 อาคารสาธรนคร