ธอส.ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันการระบาดของโควิด-19 ในเขตห้วยขวาง พร้อม Kick Off โครงการ “บ้าน ธอส. ของกินของใช้ปันน้ำใจ เราไม่ทิ้งกัน”

29 Jun 2020

ธอส.ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันการระบาดของโควิด-19 ในเขตห้วยขวาง พร้อม Kick Off โครงการ “บ้าน ธอส. ของกินของใช้ปันน้ำใจ เราไม่ทิ้งกัน”

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารบ้านของคนไทย จัดกิจกรรม CSR ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อให้แก่โรงเรียนในเขตห้วยขวาง จำนวน 4 โรงเรียน 9 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ก่อนเปิดการศึกษา พร้อม Kick Off ตั้งตู้ปันสุข บริเวณหน้าสาขาของธนาคารทั่วประเทศ จำนวน138 หลัง ในโครงการ “บ้าน ธอส. ของกินของใช้ปันน้ำใจ เราไม่ทิ้งกัน” เพื่อใส่ของกินของใช้แบ่งปันแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นายปริญญา พัฒนภักดี ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภายหลังปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการธนาคารได้มีมติเห็นชอบให้จัดทำ โครงการ “ธอส. ปันน้ำใจ เราไม่ทิ้งกัน” ผ่าน 2 มาตรการ ทั้งทางด้านการเงิน และด้านสังคม โดยในวันนี้ (29 มิถุนายน 2563) นายปริญญา พัฒนภักดี ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ พร้อมด้วยนายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และผู้บริหารธนาคาร ร่วมเปิดโครงการในด้านสังคม 2 โครงการ ประกอบด้วย โครงการ “ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกัน การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID -19) โรงเรียนในเขตห้วยขวาง” ให้แก่ 4 โรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ 2.โรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษก 3.โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ 4.โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม และ 9 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้แก่ 1.ชุมชนซอยรุ่งเรืองตอนปลาย 2.ชุมชนริมคลองบางซื่อลาดพร้าว 42-44 3.ชุมชนลาดพร้าว 45 4.ชุมชนบึงพระราม 9 พัฒนา 5.ชุมชนบึงพระราม 9 6.ชุมชนโรงปูนฝั่งใต้ 7.ชุมชนทับแก้ว 8.ชุมชนร่วมใจพิบูล 2 9.ศูนย์สงเคราะห์เด็กอิตาเลี่ยนไทย พร้อมมอบเจลแอลกอฮอล์ อุปกรณ์ทำความสะอาด หน้ากากอนามัยสำหรับเด็กเพื่อความปลอดภัยของเด็ก ครู ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ก่อนที่จะมีการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 และ ธอส. ยังได้ส่งมอบสายคล้องหน้ากากอนามัยที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติหน้าที่ของ ธอส. ได้ร่วมใจกันจัดทำขึ้นตามโครงการ “ร้อยพลังเล็ก สู่ล้านพลังยิ่งใหญ่ โดย ธอส.” ให้แก่ นายอนุชิต พิพิธกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตห้วยขวาง สำหรับนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดสำนักงานเขตห้วยขวาง เพื่อบรรเทาปัญหาการบาดเจ็บจากการถูกสายรัดหน้ากากอนามัยกดทับเป็นเวลานานระหว่างใส่ปฏิบัติหน้าที่

นอกจากนี้ ธนาคารยังได้จัดพิธี Kick Off โครงการ “บ้าน ธอส. ของกินของใช้ปันน้ำใจ เราไม่ทิ้งกัน” เพื่อยกระดับชุมชน เสริมสร้างวัฒนธรรมแบ่งปันสุข คลายทุกข์ให้คนไทยช่วยเหลือดูแลกันและกัน ภายใต้หลักการของการเสริมสร้างวัฒนธรรมให้คนไทยดูแล ช่วยเหลือ แบ่งปัน มีวินัย ไม่แย่งของกัน มีความน่ารักแบบคนไทย มีวินัยแบบญี่ปุ่น ด้วยการจัดทำ “บ้าน ธอส.” สำหรับใส่ของกินของใช้ เพื่อให้ผู้ที่เดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากโควิด-19 แบ่งปันไปใช้-บริโภค โดยจะทยอยติดตั้งที่บริเวณหน้าสาขาของธนาคารทั่วประเทศ จำนวน 138 หลัง ภายในเดือนมิถุนายน 2563 รวมถึงที่บริเวณหน้าโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ ซึ่งถือเป็นจุดที่ใกล้กับแหล่งชุมชนที่มีผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 และพร้อมเปิดโอกาสให้ชุมชนและเด็กนักเรียนใกล้เคียงสาขาต่าง ๆ ทั่วประเทศได้มีส่วนร่วมกับโครงการดังกล่าวมากขึ้นต่อไป

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาเกือบ 67 ปี ธอส. ได้สนับสนุนสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแก่ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและปานกลางให้สามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองตามควรแก่อัตภาพมาแล้วมากกว่า 3.7 ล้านครอบครัวตามพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งด้านที่อยู่อาศัย การศึกษา สังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตริย์/ศาสนา/ศิลปวัฒนธรรม และกีฬา โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน และปลูกจิตอาสาช่วยเหลือสังคมของพนักงานในองค์กร รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชน และสร้างสังคมไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเติบโตอย่างยั่งยืน    

ธอส.ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันการระบาดของโควิด-19 ในเขตห้วยขวาง พร้อม Kick Off โครงการ “บ้าน ธอส. ของกินของใช้ปันน้ำใจ เราไม่ทิ้งกัน”