กิจกรรมอบรมหลักสูตร"การทำแบบและสร้างโคกหนองนาในพื้นที่ตนเอง"รุ่นที่ 1

23 Jun 2020

กิจกรรมอบรมหลักสูตร"การทำแบบและสร้างโคกหนองนาในพื้นที่ตนเอง"รุ่นที่ 1เขาใหญ่ พาโนราม่า ฟาร์ม จัดอบรมทำแบบและสร้างโคกหนองนาวิศวะขอนแก่น รุ่นที่1 เมื่อวันที่19 - 21 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขาใหญ่ พาโนราม่า ฟาร์ม จัดขึ้นโดยชมรมโคกหนองนาวิศวะขอนแก่น ร่วมกับเขาใหญ่ พาโนราม่า ฟาร์ม และอำนวยการสอนโดย บริษัทเอามื้อสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม การอบรมครั้งนี้ได้การตอบรับที่ดี ที่สำคัญผู้ที่มาอบรมครั้งนี้ยังได้บุญอีกด้วย รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะมอบให้ "ชมรมโคกหนองนาวิศวะขอนแก่น , บริษัท เอามื้อสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม และมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ" เพื่อนำไปสร้างประโยชน์สู่สั่งคมต่อไป

ท่ามกลางวิกฤตปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ที่มีสาเหตุหลักมาจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไร้ขอบเขตของมนุษย์ ส่งผลกระทบในต่อสมดุลระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดวิกฤตต่อแหล่งผลิตอาหาร เช่น ความแห้งแล้ง น้ำท่วม โรคระบาดศัตรูพืช และอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาวะวิกฤตที่ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรอย่างมาก คือ วิกฤตเรื่องน้ำ ทั้งการเกิดภาวะภัยแล้ง น้ำท่วม และน้ำเสีย ที่นับวันจะมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นในทุกปี “โคก หนอง นา โมเดล” จะเป็นรูปแบบของการแก้ไขปัญหาเรื่องวิกฤตอย่างยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการทำโคก หนอง นา ตามหลักภูมิสังคม ให้สอดคล้องตามลักษณะภูมิประเทศและทางสังคมในแต่ละพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม ปรับพื้นที่ให้เกิดการบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ลดการใช้งบประมาณแถมยังมีศิลปะความสวยงามเป็นองค์ประกอบ
จากความร่วมมือของ "ชมรมโคกหนองนา วิศวะ ม.ขอนแก่น" และ "เขาใหญ่ พาโนราม่า ฟาร์ม" ได้มีการจัดอบรมหลักสูตรที่นำเอาหลักด้านวิศวกรรมมาประยุกต์ใช้ใน "การทำแบบและสร้าง โคกหนองนา ในพื้นที่ตนเอง" เป็นหลักสูตรแรกที่มีการเซ็นต์รับรองแบบโดยสามัญวิศวกรจิตอาสาของชมรม ซื่งได้รับความสนใจมีผู้สมัครเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก ทางชมรมจึงได้เปิดรับสมัครการอบรม ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เขาใหญ่ พาโนราม่า ฟาร์ม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

กิจกรรมอบรมหลักสูตร"การทำแบบและสร้างโคกหนองนาในพื้นที่ตนเอง"รุ่นที่ 1