วศ.อว. ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี พัฒนาหลักสูตร “การบริหารงานตามระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025: 2017”

20 Jul 2020

กรมวิทยาศาสตร์บริการ นำโดยดร.ภูวดี ตู้จินดา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ เป็นประธานในการประชุมร่วมกับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี นำโดย ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาหลักสูตร “การบริหารงานตามระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025: 2017” เพื่อตอบสนองตลาดแรงงานและเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรและนักศึกษาผ่านกลไกในระบบโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure: NQI) เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 โดยผลการประชุมสรุปดังนี้    

วศ.อว. ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี พัฒนาหลักสูตร “การบริหารงานตามระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025: 2017”

1. หลักสูตร “การบริหารงานตามระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025: 2017” ได้รับการปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับผู้เรียนระดับปริญญาตรีมากยิ่งขึ้น นักศึกษาที่ได้รับความรู้สามารถนำไปใช้งานจริงได้เมื่อสำเร็จการศึกษา  

2. เกิดแนวคิดการพัฒนาต่อยอดเพื่อเปิดหลักสูตรระยะสั้นสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการอบรมเรื่องการประกันคุณภาพ

3.เกิดความร่วมมือยิ่งขึ้นในหน่วยงานภาครัฐอันจะนำไปสู่แนวทางปฏิบัติอันเป็นรูปธรรม
กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งในระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ มีภารกิจจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งพัฒนาหลักสูตร Non-degree เพื่อ Re-skill และ Up-skill ให้แก่ นิสิต นักศึกษา บุคลากร ผู้ประกอบการทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ทั้งภาครัฐและเอกชน

วศ.อว. ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี พัฒนาหลักสูตร “การบริหารงานตามระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025: 2017”