ภาพข่าว: รมช.มนัญญา มอบหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดิน แก่เขตนิคมสหกรณ์พร้าว ผลักดันสานต่อคลื่นเกษตรกรรุ่นใหม่

20 Jul 2020

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานพิธีมอบหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดิน (กสน.3 และ กสน.5) เขตนิคมสหกรณ์พร้าวให้แก่สมาชิกสหกรณ์นิคมพร้าว จำกัด จำนวน 88 ราย พร้อมด้วยนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ รองอธิบดีกรมส่งเสริสหกรณ์ ณ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 20 ก.ค. 2563

ภาพข่าว: รมช.มนัญญา มอบหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดิน แก่เขตนิคมสหกรณ์พร้าว ผลักดันสานต่อคลื่นเกษตรกรรุ่นใหม่

นิคมสหกรณ์พร้าว จำกัด ได้ดำเนินการจัดสรรที่ดินให้กับเกษตรกรที่ประสบปัญหาขาดแคลนที่ดินทำกิน ในเขตอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งพื้นที่นิคมสหกรณ์พร้าว มีจำนวน 67,082 ไร่ และได้มีการออกหนังสือแสดงการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินนิคมสหกรณ์ กสน.3และกสน.5 แล้ว 49,4999 ไร่ 8,912 ราย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายสำคัญของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จุดมุ่งหวังเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตและการตลาดในพื้นที่อำเภอพร้าว ประกอบด้วย 6 โครงการหลัก ได้แก่ ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอพร้าว โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำ การผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP โครงการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ และโครงการเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่นิคมสหกรณ์

ทั้งนี้ "จุดประสงค์และความตั้งใจ ในการมอบ มอบหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดิน (กสน.3 และ กสน.5) เพื่อให้เกษตรกรได้มีที่ดินทำกิน พึ่งพาตนเองได้ โดยกระทรวงเกษตรพร้อมสนับสนุนอย่างรอบด้าน ผนวกกับโครงการภายใต้การดำเนินงานของสหกรณ์ ดังนั้นมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรอย่างสูงสุด ทั้งในปัจจุบันและอนาคต สำหรับเกษตรกรที่ได้หนังสือรับรองดังกล่าว สามารถทำเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย และเป็นตัวอย่างให้กับลูกหลาน ให้สามารถสืบทอดอาชีพต่อไปได้อย่างแข็งแรงยั่งยืน" รมช.มนัญญากล่าว