ETC ขายไอพีโอ ไตรมาส 3

10 Jul 2020

โรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม ETC พร้อมขายไอพีโอ เข้าตลาดหุ้นฯ ชูจุดเด่น โรงไฟฟ้าขยะสะอาดครบวงจร แถมปีนี้โรงไฟฟ้าทุกโรงจ่ายไฟเต็มปี    

ETC ขายไอพีโอ ไตรมาส 3

บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์จำกัด (มหาชน) (ETC)  ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนแบบครบวงจร มีโรงไฟฟ้าพลังงานขยะอุตสาหกรรม 3 แห่งที่จังหวัดสระบุรี พระนครศรีอยุธยา และพิจิตร รวมกำลังการผลิต 20.4 เมกะวัตต์ มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า16.5 เมกะวัตต์ กับการไฟฟ้ส่วนภูมิภาคระยะเวลา 20 ปี    

หลังได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ให้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์(mai) โดยมีแผนจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (mai) ภายในไตรมาส3 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,120,000,000 บาท มีจำนวนหุ้นทั้งหมด  2,240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์)  0.50 บาทต่อหุ้น คาดว่าจะจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุน(ไอพีโอ) จำนว่น 600,000,000 หุ้น และมีหุ้นกรีนชูอีก 60,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนถึง 10% ของจำนวนหุ้นไอพีโอ    

การขายหุ้นไอพีโอของ ETC จะให้สิทธิผู้ถือหุ้นเดิมของ BWG จองซื้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของ ETC จำนวน 95,802,973 หุ้น คิดเป็นสิทธิในการจองซื้อในอัตรา 40 หุ้น BWG ต่อ 1หุ้นสามัญ ETC ซึ่งการให้สิทธิผู้ถือหุ้นครั้งนี้เป็นการตอบแทนผู้ถือหุ้นของ BWG และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้หุ้น BWG    

หุ้นไอพีโอ ETC จะได้รับความสนใจจากทั้งนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อย เนื่องจากมีผลประกอบการที่ดี มีอัตรากำไรสูง และมีแนวโน้มการเติบโตสูงจากการเตรียมเปิดประมูลโรงไฟฟ้าที่ใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิงกว่า 400 เมกะวัตต์ โดยจุดแข็งของ ETC คือเชื้อเพลิงขยะ จากบริษัทฯแม่คือกลุ่มเบตเตอร์เวิลด์ กรีน (BWG) เป็นผู้ประกอบการด้านกำจัดขยะอุตสาหกรรมรายใหญ่ที่สุดของประเทศ    

ETC มีวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำด้านธุรกิจผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนต่างๆ โดยไม่จำกัดเพียงการใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิง มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล ปลอดภัยต่อชุมชน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยผลตอบแทนที่ดีและเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน ทั้งนี้ ETC มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นองค์กรชั้นนำในอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า โดยสร้างวัฒนธรรมและการพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มีความรู้ความสามารถเพื่อรองรับการแข่งขันที่มีแนวโน้มสูงขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงมีกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่สร้างความมั่นคงให้องค์กรด้วยแผนงานขยายธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอื่นๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ทางการเงิน การสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสม และมีระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงเป้าหมายการสร้างผลประกอบการที่ดีแบบยั่งยืน